22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 04/06/2020 (13/4 âm lịch)
Nha Trang
Đà Nẵng
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
VJ
VJ582 (E_Promo)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (E_Promo)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (G-Siêu tiết kiệm)
12:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:45
DAD
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (A-Siêu tiết kiệm)
11:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:40
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL397 (Starter)
01:20
CXR
5h50p
1 điểm dừng
07:10
DAD
171.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (E-Siêu tiết kiệm)
11:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Z_Eco)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (Z_Eco)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL383 (Starter)
12:10
CXR
6h50p
1 điểm dừng
19:00
DAD
229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:45
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:40
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:45
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (S-P/thông linh hoạt)
11:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:40
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:45
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
BL
BL383-BL684 (Starter Base)
12:10
CXR
6h50p
1 điểm dừng
19:00
DAD
1.665.000 ₫
+10 điểm
BL
BL397-BL664 (Starter Base)
01:20
CXR
5h50p
1 điểm dừng
07:10
DAD
1.665.000 ₫
+10 điểm
BL
BL397-BL666 (Starter Base)
01:20
CXR
6h30p
1 điểm dừng
07:50
DAD
1.665.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:40
DAD
2.109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Y_SBoss)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (Y_SBoss)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (C-Th/gia linh hoạt)
11:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:40
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
13:45
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm