20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
Nha Trang
Đà Nẵng
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
VJ
VJ582 (E_Promo)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (E_Promo)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:40
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (A-Siêu tiết kiệm)
11:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:40
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Z_Eco)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (Z_Eco)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (E-Siêu tiết kiệm)
11:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (E-Siêu tiết kiệm)
11:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL383 (Starter)
12:10
CXR
6h50p
1 điểm dừng
19:00
DAD
403.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:40
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:40
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:40
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (S-P/thông linh hoạt)
11:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:40
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
BL
BL383-BL684 (Starter Base)
12:10
CXR
6h50p
1 điểm dừng
19:00
DAD
1.665.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:40
DAD
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:40
DAD
2.109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Y_SBoss)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (Y_SBoss)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (C-Th/gia linh hoạt)
11:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:40
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (C-Th/gia linh hoạt)
11:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:40
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm