15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 12/06/2020 (21/4 âm lịch)
Nha Trang
Đà Nẵng
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
VJ
VJ580 (E_Promo)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (E_Promo)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (A-Siêu tiết kiệm)
11:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:40
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (E-Siêu tiết kiệm)
11:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Z_Eco)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (Z_Eco)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:40
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:05
DAD
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:05
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (S-P/thông linh hoạt)
11:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:40
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:40
DAD
2.109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Y_SBoss)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (Y_SBoss)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (C-Th/gia linh hoạt)
11:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:40
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:05
DAD
2.809.000 ₫
+10 điểm