78 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 26/10/2021 (21/9 âm lịch)
Nha Trang
Hà Nội
thứ bảy, 23/10
chủ nhật, 24/10
thứ hai, 25/10
thứ ba, 26/10
thứ tư, 27/10
thứ năm, 28/10
thứ sáu, 29/10
VJ
VJ778 (E1_ECO)
07:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
09:25
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ776 (E_Eco)
13:15
CXR
1h50p
Bay thẳng
15:05
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ786 (E_Eco)
17:10
CXR
1h50p
Bay thẳng
19:00
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1558 (A-Siêu tiết kiệm)
18:50
CXR
2h00p
Bay thẳng
20:50
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1550 (A-Siêu tiết kiệm)
09:45
CXR
2h00p
Bay thẳng
11:45
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1556 (A-Siêu tiết kiệm)
15:05
CXR
2h00p
Bay thẳng
17:05
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7548 (A-Siêu tiết kiệm)
19:20
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:20
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7560 (A-Siêu tiết kiệm)
20:25
CXR
2h00p
Bay thẳng
22:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7562 (A-Siêu tiết kiệm)
21:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
23:40
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7564 (A-Siêu tiết kiệm)
16:05
CXR
2h00p
Bay thẳng
18:05
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7566 (A-Siêu tiết kiệm)
19:35
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:35
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7568 (A-Siêu tiết kiệm)
14:00
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:00
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ770 (A1_ECO)
10:35
CXR
1h50p
Bay thẳng
12:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1558 (E-Siêu tiết kiệm)
18:50
CXR
2h00p
Bay thẳng
20:50
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1550 (E-Siêu tiết kiệm)
09:45
CXR
2h00p
Bay thẳng
11:45
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1556 (E-Siêu tiết kiệm)
15:05
CXR
2h00p
Bay thẳng
17:05
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7548 (E-Siêu tiết kiệm)
19:20
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:20
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7560 (E-Siêu tiết kiệm)
20:25
CXR
2h00p
Bay thẳng
22:25
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7562 (E-Siêu tiết kiệm)
21:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
23:40
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7564 (E-Siêu tiết kiệm)
16:05
CXR
2h00p
Bay thẳng
18:05
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7566 (E-Siêu tiết kiệm)
19:35
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:35
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7568 (E-Siêu tiết kiệm)
14:00
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:00
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1552 (T-P/thông tiết kiệm)
11:55
CXR
2h00p
Bay thẳng
13:55
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ772 (W1_ECO)
18:15
CXR
1h50p
Bay thẳng
20:05
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1414 (ECONOMYSAVER)
10:30
CXR
1h50p
Bay thẳng
12:20
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ776 (A_Deluxe)
13:15
CXR
1h50p
Bay thẳng
15:05
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ770 (A1_DLX)
10:35
CXR
1h50p
Bay thẳng
12:25
HAN
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ778 (A1_DLX)
07:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
09:25
HAN
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ786 (A_Deluxe)
17:10
CXR
1h50p
Bay thẳng
19:00
HAN
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ772 (W1_DLX)
18:15
CXR
1h50p
Bay thẳng
20:05
HAN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1552 (L-P/thông tiết kiệm)
11:55
CXR
2h00p
Bay thẳng
13:55
HAN
1.449.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1558 (K-P/thông tiết kiệm)
18:50
CXR
2h00p
Bay thẳng
20:50
HAN
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1550 (K-P/thông tiết kiệm)
09:45
CXR
2h00p
Bay thẳng
11:45
HAN
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1556 (K-P/thông tiết kiệm)
15:05
CXR
2h00p
Bay thẳng
17:05
HAN
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7548 (K-P/thông tiết kiệm)
19:20
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:20
HAN
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7560 (K-P/thông tiết kiệm)
20:25
CXR
2h00p
Bay thẳng
22:25
HAN
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7562 (K-P/thông tiết kiệm)
21:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
23:40
HAN
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7564 (K-P/thông tiết kiệm)
16:05
CXR
2h00p
Bay thẳng
18:05
HAN
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7566 (K-P/thông tiết kiệm)
19:35
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:35
HAN
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7568 (K-P/thông tiết kiệm)
14:00
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:00
HAN
1.749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ752 (S_Eco)
20:40
CXR
1h50p
Bay thẳng
22:30
HAN
2.585.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1552 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:55
CXR
2h00p
Bay thẳng
13:55
HAN
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1558 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:50
CXR
2h00p
Bay thẳng
20:50
HAN
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1550 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:45
CXR
2h00p
Bay thẳng
11:45
HAN
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1556 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:05
CXR
2h00p
Bay thẳng
17:05
HAN
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7548 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:20
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:20
HAN
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7560 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:25
CXR
2h00p
Bay thẳng
22:25
HAN
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7562 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
23:40
HAN
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7564 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:05
CXR
2h00p
Bay thẳng
18:05
HAN
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7566 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:35
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:35
HAN
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7568 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:00
HAN
2.739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ752 (S_Deluxe)
20:40
CXR
1h50p
Bay thẳng
22:30
HAN
2.899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1414 (BUSINESSSMART)
10:30
CXR
1h50p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ770 (V_SBoss)
10:35
CXR
1h50p
Bay thẳng
12:25
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ772 (V_SBoss)
18:15
CXR
1h50p
Bay thẳng
20:05
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ778 (V_SBoss)
07:40
CXR
1h45p
Bay thẳng
09:25
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ752 (S_Deluxe)
20:40
CXR
1h50p
Bay thẳng
22:30
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ776 (A_Deluxe)
13:15
CXR
1h50p
Bay thẳng
15:05
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ786 (A_Deluxe)
17:10
CXR
1h50p
Bay thẳng
19:00
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1550 (I-Phổ thông)
09:45
CXR
2h00p
Bay thẳng
11:45
HAN
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1556 (I-Phổ thông)
15:05
CXR
2h00p
Bay thẳng
17:05
HAN
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7560 (I-Phổ thông)
20:25
CXR
2h00p
Bay thẳng
22:25
HAN
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7564 (I-Phổ thông)
16:05
CXR
2h00p
Bay thẳng
18:05
HAN
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7566 (I-Phổ thông)
19:35
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:35
HAN
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7568 (I-Phổ thông)
14:00
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:00
HAN
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1558 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:50
CXR
2h00p
Bay thẳng
20:50
HAN
4.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7548 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
19:20
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:20
HAN
4.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7562 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
21:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
23:40
HAN
4.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1552 (C-Th/gia linh hoạt)
11:55
CXR
2h00p
Bay thẳng
13:55
HAN
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1558 (C-Th/gia linh hoạt)
18:50
CXR
2h00p
Bay thẳng
20:50
HAN
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1550 (C-Th/gia linh hoạt)
09:45
CXR
2h00p
Bay thẳng
11:45
HAN
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1556 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
CXR
2h00p
Bay thẳng
17:05
HAN
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7548 (C-Th/gia linh hoạt)
19:20
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:20
HAN
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7560 (C-Th/gia linh hoạt)
20:25
CXR
2h00p
Bay thẳng
22:25
HAN
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7562 (C-Th/gia linh hoạt)
21:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
23:40
HAN
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7564 (C-Th/gia linh hoạt)
16:05
CXR
2h00p
Bay thẳng
18:05
HAN
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7566 (C-Th/gia linh hoạt)
19:35
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:35
HAN
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7568 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:00
HAN
4.599.000 ₫
+10 điểm