16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 28/01/2022 (26/12 âm lịch)
Nha Trang
Hà Nội
thứ ba, 25/01
thứ tư, 26/01
thứ năm, 27/01
thứ sáu, 28/01
thứ bảy, 29/01
chủ nhật, 30/01
thứ hai, 31/01
VN
VN1552 (L-P/thông tiết kiệm)
08:35
CXR
1h55p
Bay thẳng
10:30
HAN
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1560 (L-P/thông tiết kiệm)
14:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:40
HAN
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1562 (L-P/thông tiết kiệm)
14:15
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:15
HAN
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1566 (L-P/thông tiết kiệm)
19:35
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:35
HAN
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1552 (K-P/thông tiết kiệm)
08:35
CXR
1h55p
Bay thẳng
10:30
HAN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1560 (K-P/thông tiết kiệm)
14:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:40
HAN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1562 (K-P/thông tiết kiệm)
14:15
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:15
HAN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1566 (K-P/thông tiết kiệm)
19:35
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:35
HAN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1552 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
CXR
1h55p
Bay thẳng
10:30
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1560 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:40
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1562 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:15
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:15
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1566 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:35
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:35
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1552 (C-Th/gia linh hoạt)
08:35
CXR
1h55p
Bay thẳng
10:30
HAN
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1560 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:40
HAN
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1562 (J-Th/gia linh hoạt)
14:15
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:15
HAN
5.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1566 (J-Th/gia linh hoạt)
19:35
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:35
HAN
5.299.000 ₫
+10 điểm