24 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 01/02/2022 (1/1 âm lịch)
Nha Trang
Hà Nội
thứ bảy, 29/01
chủ nhật, 30/01
thứ hai, 31/01
thứ ba, 01/02
thứ tư, 02/02
thứ năm, 03/02
thứ sáu, 04/02
VN
VN1552 (L-P/thông tiết kiệm)
08:35
CXR
1h55p
Bay thẳng
10:30
HAN
1.449.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1560 (L-P/thông tiết kiệm)
14:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:40
HAN
1.449.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1562 (L-P/thông tiết kiệm)
14:15
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:15
HAN
1.449.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1566 (L-P/thông tiết kiệm)
19:35
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:35
HAN
1.449.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1552 (K-P/thông tiết kiệm)
08:35
CXR
1h55p
Bay thẳng
10:30
HAN
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1560 (K-P/thông tiết kiệm)
14:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:40
HAN
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1562 (K-P/thông tiết kiệm)
14:15
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:15
HAN
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1566 (K-P/thông tiết kiệm)
19:35
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:35
HAN
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1552 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
CXR
1h55p
Bay thẳng
10:30
HAN
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1560 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:40
HAN
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1562 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:15
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:15
HAN
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1566 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:35
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:35
HAN
2.739.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1410 (ECONOMYFLEX)
21:45
CXR
1h50p
Bay thẳng
23:35
HAN
2.830.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1414 (ECONOMYFLEX)
11:15
CXR
1h50p
Bay thẳng
13:05
HAN
2.830.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1416 (ECONOMYFLEX)
15:25
CXR
1h45p
Bay thẳng
17:10
HAN
2.830.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1418 (ECONOMYFLEX)
16:20
CXR
1h50p
Bay thẳng
18:10
HAN
2.830.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1552 (C-Th/gia linh hoạt)
08:35
CXR
1h55p
Bay thẳng
10:30
HAN
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1560 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:40
HAN
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1562 (C-Th/gia linh hoạt)
14:15
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:15
HAN
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1566 (C-Th/gia linh hoạt)
19:35
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:35
HAN
4.599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1410 (BUSINESSFLEX)
21:45
CXR
1h50p
Bay thẳng
23:35
HAN
4.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1414 (BUSINESSFLEX)
11:15
CXR
1h50p
Bay thẳng
13:05
HAN
4.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1416 (BUSINESSFLEX)
15:25
CXR
1h45p
Bay thẳng
17:10
HAN
4.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1418 (BUSINESSFLEX)
16:20
CXR
1h50p
Bay thẳng
18:10
HAN
4.600.000 ₫
+10 điểm