12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 03/06/2020 (12/4 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
VN
VN 1580 (P-Siêu tiết kiệm)
14:35
CXR
1h40p
Bay thẳng
16:15
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1580 (E-Siêu tiết kiệm)
14:35
CXR
1h40p
Bay thẳng
16:15
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (J_Eco)
13:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
15:05
HPH
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1580 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
CXR
1h40p
Bay thẳng
16:15
HPH
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:55
CXR
1h40p
Bay thẳng
16:35
HPH
1.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1580 (S-P/thông linh hoạt)
14:35
CXR
1h40p
Bay thẳng
16:15
HPH
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (S-P/thông linh hoạt)
14:55
CXR
1h40p
Bay thẳng
16:35
HPH
2.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (V_SBoss)
13:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
15:05
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1580 (I-Phổ thông)
14:35
CXR
1h40p
Bay thẳng
16:15
HPH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:55
CXR
1h40p
Bay thẳng
16:35
HPH
3.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1580 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
CXR
1h40p
Bay thẳng
16:15
HPH
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (C-Th/gia linh hoạt)
14:55
CXR
1h40p
Bay thẳng
16:35
HPH
3.809.000 ₫
+10 điểm