46 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 08/03/2021 (25/1 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 05/03
thứ bảy, 06/03
chủ nhật, 07/03
thứ hai, 08/03
thứ ba, 09/03
thứ tư, 10/03
thứ năm, 11/03
VJ
VJ603 (A_Eco)
18:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:30
SGN
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (A_Eco)
07:10
CXR
55p
Bay thẳng
08:05
SGN
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ605 (A_Eco)
15:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
16:40
SGN
38.000 ₫
+10 điểm
VU
VU367 (PROMO1)
15:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:35
SGN
46.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (A-Siêu tiết kiệm)
15:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:15
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (A-Siêu tiết kiệm)
10:35
CXR
1h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (A-Siêu tiết kiệm)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (P-Siêu tiết kiệm)
13:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (P-Siêu tiết kiệm)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (ECONOMYSAVER)
17:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
18:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (E-Siêu tiết kiệm)
15:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:15
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (E-Siêu tiết kiệm)
13:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:40
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (E-Siêu tiết kiệm)
10:35
CXR
1h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (E-Siêu tiết kiệm)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (E-Siêu tiết kiệm)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Z_Deluxe)
18:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:30
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (Z_Deluxe)
07:10
CXR
55p
Bay thẳng
08:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ605 (Z_Deluxe)
15:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
16:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (L-P/thông tiết kiệm)
18:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (L-P/thông tiết kiệm)
20:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:20
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VU
VU367 (NFLEOW)
15:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:35
SGN
880.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (K-P/thông tiết kiệm)
15:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:15
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (K-P/thông tiết kiệm)
13:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:40
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (K-P/thông tiết kiệm)
10:35
CXR
1h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (K-P/thông tiết kiệm)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (K-P/thông tiết kiệm)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:20
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:15
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:40
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:35
CXR
1h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (BUSINESSSMART)
17:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Y_SBoss)
18:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:30
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (Y_SBoss)
07:10
CXR
55p
Bay thẳng
08:05
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ605 (Y_SBoss)
15:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
16:40
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (I-Phổ thông)
13:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:40
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (I-Phổ thông)
10:35
CXR
1h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (I-Phổ thông)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (C-Th/gia linh hoạt)
13:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:40
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (C-Th/gia linh hoạt)
10:35
CXR
1h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm