77 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VJ
VJ603 (A_Promo)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
20.700 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (A_Promo)
18:50
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:55
SGN
48.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ687 (A_Promo)
07:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
48.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ695 (A_Promo)
16:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:30
SGN
48.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (Bamboo Eco)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7357 (G-Siêu tiết kiệm)
12:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (G-Siêu tiết kiệm)
11:50
CXR
1h00p
Bay thẳng
12:50
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (Z_Eco)
18:50
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ687 (Z_Eco)
07:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ695 (Z_Eco)
16:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Z_Eco)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (A-Siêu tiết kiệm)
13:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1345 (A-Siêu tiết kiệm)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1347 (A-Siêu tiết kiệm)
13:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1357 (G-Siêu tiết kiệm)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1345 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1347 (E-Siêu tiết kiệm)
13:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1357 (E-Siêu tiết kiệm)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (P-Siêu tiết kiệm)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (E-Siêu tiết kiệm)
13:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7357 (E-Siêu tiết kiệm)
12:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (E-Siêu tiết kiệm)
11:50
CXR
1h00p
Bay thẳng
12:50
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (E-Siêu tiết kiệm)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (Bamboo Plus)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ605 (J_Eco)
23:55
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:55
SGN
390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ607 (J_Eco)
05:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:00
SGN
390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (J_Eco)
21:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
22:00
SGN
390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7357 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1345 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1347 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1357 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:50
CXR
1h00p
Bay thẳng
12:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
BL
BL383 (Starter Base)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1341 (L-P/thông tiết kiệm)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (S-P/thông linh hoạt)
13:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:05
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7357 (S-P/thông linh hoạt)
12:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1341 (S-P/thông linh hoạt)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1345 (S-P/thông linh hoạt)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1347 (S-P/thông linh hoạt)
13:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:05
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1357 (S-P/thông linh hoạt)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (S-P/thông linh hoạt)
11:50
CXR
1h00p
Bay thẳng
12:50
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (S-P/thông linh hoạt)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (T_Eco)
11:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
1.320.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ685 (T_Eco)
20:40
CXR
1h05p
Bay thẳng
21:45
SGN
1.320.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ697 (T_Eco)
21:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
22:05
SGN
1.320.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
11:55
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (V_SBoss)
11:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ697 (V_SBoss)
21:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
22:05
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (Bamboo Business)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (Y_SBoss)
18:50
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ687 (Y_SBoss)
07:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:35
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ685 (Y_SBoss)
20:40
CXR
1h05p
Bay thẳng
21:45
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ695 (Y_SBoss)
16:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:30
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Y_SBoss)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ605 (Y_SBoss)
23:55
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ607 (Y_SBoss)
05:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (Y_SBoss)
21:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
22:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (I-Phổ thông)
13:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:05
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1347 (I-Phổ thông)
13:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:05
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (I-Phổ thông)
11:50
CXR
1h00p
Bay thẳng
12:50
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
11:55
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7357 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1345 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1357 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (C-Th/gia linh hoạt)
13:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:05
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
11:55
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7357 (C-Th/gia linh hoạt)
12:30
CXR
1h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1341 (C-Th/gia linh hoạt)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1345 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1347 (C-Th/gia linh hoạt)
13:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:05
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1357 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (C-Th/gia linh hoạt)
11:50
CXR
1h00p
Bay thẳng
12:50
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (C-Th/gia linh hoạt)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (J-Th/gia linh hoạt)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
2.809.000 ₫
+10 điểm