38 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/12/2020 (20/10 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
thứ sáu, 04/12
thứ bảy, 05/12
chủ nhật, 06/12
thứ hai, 07/12
VJ
VJ607 (A_Promo)
10:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
11:55
SGN
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ611 (A_Promo)
23:10
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:10
SGN
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (A_Promo)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (A_Eco)
07:10
CXR
55p
Bay thẳng
08:05
SGN
48.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (ECONOMYSAVER)
20:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:35
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7351 (A-Siêu tiết kiệm)
19:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
20:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (A-Siêu tiết kiệm)
21:20
CXR
1h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ607 (Z_Eco)
10:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
11:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ611 (Z_Eco)
23:10
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (Z_Eco)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (W_Eco)
10:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:00
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (E-Siêu tiết kiệm)
21:20
CXR
1h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7351 (E-Siêu tiết kiệm)
19:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
20:55
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:45
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:55
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (A_Deluxe)
07:10
CXR
55p
Bay thẳng
08:05
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (W_Deluxe)
10:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:00
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (K-P/thông tiết kiệm)
13:45
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:55
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (K-P/thông tiết kiệm)
21:20
CXR
1h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7351 (K-P/thông tiết kiệm)
19:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
20:55
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:45
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:55
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:20
CXR
1h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7351 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
20:55
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (BUSINESSSMART)
20:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:35
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ607 (Y_SBoss)
10:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
11:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ611 (Y_SBoss)
23:10
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (Y_SBoss)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Y_SBoss)
10:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:00
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (Y_SBoss)
07:10
CXR
55p
Bay thẳng
08:05
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (I-Phổ thông)
10:35
CXR
1h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (I-Phổ thông)
21:20
CXR
1h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (I-Phổ thông)
18:20
CXR
1h00p
Bay thẳng
19:20
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7351 (I-Phổ thông)
19:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
20:55
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
13:45
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:55
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (C-Th/gia linh hoạt)
10:35
CXR
1h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (C-Th/gia linh hoạt)
13:45
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:55
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (C-Th/gia linh hoạt)
21:20
CXR
1h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (C-Th/gia linh hoạt)
18:20
CXR
1h00p
Bay thẳng
19:20
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7351 (C-Th/gia linh hoạt)
19:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
20:55
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm