26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 18/01/2021 (6/12 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 15/01
thứ bảy, 16/01
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
VJ
VJ689 (E1_Eco)
07:10
CXR
55p
Bay thẳng
08:05
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (A-Siêu tiết kiệm)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (ECONOMYSAVER)
20:50
CXR
1h10p
Bay thẳng
22:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (U_Eco)
18:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:30
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (E-Siêu tiết kiệm)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (E-Siêu tiết kiệm)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (A_Deluxe)
07:10
CXR
55p
Bay thẳng
08:05
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (U_Deluxe)
18:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:30
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (K-P/thông tiết kiệm)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (K-P/thông tiết kiệm)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (S-P/thông linh hoạt)
10:35
CXR
1h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:35
CXR
1h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:40
SGN
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
1.339.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (BUSINESSSMART)
20:50
CXR
1h10p
Bay thẳng
22:00
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (Y_SBoss)
07:10
CXR
55p
Bay thẳng
08:05
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Y_SBoss)
18:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:30
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (I-Phổ thông)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:35
CXR
1h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
13:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:40
SGN
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (C-Th/gia linh hoạt)
10:35
CXR
1h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (C-Th/gia linh hoạt)
13:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:40
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (C-Th/gia linh hoạt)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (C-Th/gia linh hoạt)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm