64 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 03/09/2020 (16/7 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
VJ
VJ603 (A_Promo)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (A_Promo)
09:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ613 (A_Promo)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ615 (A_Promo)
22:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
23:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Z_Eco)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (Z_Eco)
09:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ613 (Z_Eco)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ615 (Z_Eco)
22:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
23:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (Bamboo Eco)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (Bamboo Plus)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
280.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (J_Eco)
10:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:20
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (J_Eco)
18:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:50
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ681 (J_Eco)
15:40
CXR
1h05p
Bay thẳng
16:45
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ685 (J_Eco)
23:40
CXR
22h55p
Bay thẳng
00:45
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ687 (J_Eco)
09:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
10:05
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ697 (J_Eco)
20:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (P-Siêu tiết kiệm)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (E-Siêu tiết kiệm)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (E-Siêu tiết kiệm)
20:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4733 (E-Siêu tiết kiệm)
01:20
CXR
1h10p
Bay thẳng
02:30
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (Q-P/thông tiết kiệm)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (L-P/thông tiết kiệm)
16:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
17:15
SGN
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (L-P/thông tiết kiệm)
14:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:25
SGN
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:20
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:25
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4733 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
01:20
CXR
1h10p
Bay thẳng
02:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (H-P/thông tiết kiệm)
14:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:15
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (S-P/thông linh hoạt)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (S-P/thông linh hoạt)
14:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:15
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (S-P/thông linh hoạt)
16:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
17:15
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (S-P/thông linh hoạt)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (S-P/thông linh hoạt)
14:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:25
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:20
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:25
SGN
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4719 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4733 (M-P/thông tiêu chuẩn)
01:20
CXR
1h10p
Bay thẳng
02:30
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (Bamboo Business)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (J_Eco)
10:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:20
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (Y_SBoss)
18:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Y_SBoss)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (Y_SBoss)
09:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ613 (Y_SBoss)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ615 (Y_SBoss)
22:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
23:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ681 (J_Eco)
15:40
CXR
1h05p
Bay thẳng
16:45
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ685 (J_Eco)
23:40
CXR
22h55p
Bay thẳng
00:45
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ687 (J_Eco)
09:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
10:05
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ697 (J_Eco)
20:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (D-Th/gia tiết kiệm)
20:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:15
SGN
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
17:15
SGN
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:25
SGN
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (C-Th/gia linh hoạt)
14:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:15
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (C-Th/gia linh hoạt)
16:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
17:15
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (C-Th/gia linh hoạt)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (C-Th/gia linh hoạt)
14:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:25
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (J-Th/gia linh hoạt)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (J-Th/gia linh hoạt)
18:20
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:25
SGN
2.599.000 ₫
+10 điểm