64 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 24/09/2020 (8/8 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
VJ
VJ689 (A_Promo)
10:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:20
SGN
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (A_Promo)
18:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:50
SGN
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (A_Promo)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (A_Promo)
09:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ613 (A_Promo)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ615 (A_Promo)
22:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
23:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (Z_Eco)
10:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:20
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Z_Eco)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (Z_Eco)
09:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ613 (Z_Eco)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ615 (Z_Eco)
22:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
23:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (Z_Eco)
18:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (G-Siêu tiết kiệm)
16:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
17:15
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (G-Siêu tiết kiệm)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (G-Siêu tiết kiệm)
14:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:25
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (E-Siêu tiết kiệm)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (T-P/thông tiết kiệm)
16:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
17:15
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (T-P/thông tiết kiệm)
14:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:25
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
17:15
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:25
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:05
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (E-Siêu tiết kiệm)
20:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4719 (E-Siêu tiết kiệm)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4733 (E-Siêu tiết kiệm)
01:20
CXR
1h10p
Bay thẳng
02:30
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:05
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:05
CXR
1h05p
Bay thẳng
16:10
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:20
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:25
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4719 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4733 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
01:20
CXR
1h10p
Bay thẳng
02:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (S-P/thông linh hoạt)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (S-P/thông linh hoạt)
16:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
17:15
SGN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (S-P/thông linh hoạt)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (S-P/thông linh hoạt)
14:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:25
SGN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:05
SGN
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:05
CXR
1h05p
Bay thẳng
16:10
SGN
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:20
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:25
SGN
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4719 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4733 (M-P/thông tiêu chuẩn)
01:20
CXR
1h10p
Bay thẳng
02:30
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (Y_SBoss)
10:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:20
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Y_SBoss)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (Y_SBoss)
09:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ613 (Y_SBoss)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ615 (Y_SBoss)
22:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
23:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (Y_SBoss)
18:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (I-Phổ thông)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (I-Phổ thông)
16:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
17:15
SGN
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (I-Phổ thông)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (I-Phổ thông)
14:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:25
SGN
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:05
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (D-Th/gia tiết kiệm)
15:05
CXR
1h05p
Bay thẳng
16:10
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (D-Th/gia tiết kiệm)
20:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:05
SGN
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
CXR
1h05p
Bay thẳng
16:10
SGN
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (C-Th/gia linh hoạt)
16:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
17:15
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (C-Th/gia linh hoạt)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (C-Th/gia linh hoạt)
14:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:25
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (J-Th/gia linh hoạt)
18:20
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:25
SGN
2.599.000 ₫
+10 điểm