52 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 12/10/2020 (26/8 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
VJ
VJ689 (A_Eco)
08:25
CXR
55p
Bay thẳng
09:20
SGN
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (A_Eco)
18:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:50
SGN
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ695 (A_Eco)
14:10
CXR
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ601 (A_Promo)
23:55
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (A_Promo)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (A_Promo)
21:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
22:00
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ615 (A_Promo)
22:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
23:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ601 (Z_Eco)
23:55
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Z_Eco)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (Z_Eco)
21:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
22:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ615 (Z_Eco)
22:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
23:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (A-Siêu tiết kiệm)
13:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:35
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7349 (A-Siêu tiết kiệm)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (A-Siêu tiết kiệm)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (Bamboo Eco)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (Bamboo Plus)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
280.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
290.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (E-Siêu tiết kiệm)
16:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
17:40
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (E-Siêu tiết kiệm)
13:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:35
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7349 (E-Siêu tiết kiệm)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (T-P/thông tiết kiệm)
14:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:25
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
479.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:25
SGN
479.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
17:40
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:35
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7349 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (A_Deluxe)
08:25
CXR
55p
Bay thẳng
09:20
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (A_Deluxe)
18:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:50
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ695 (A_Deluxe)
14:10
CXR
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (S-P/thông linh hoạt)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (S-P/thông linh hoạt)
14:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:25
SGN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (S-P/thông linh hoạt)
16:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
17:40
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (S-P/thông linh hoạt)
13:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:35
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7349 (S-P/thông linh hoạt)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (Bamboo Business)
14:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:35
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (Y_SBoss)
08:25
CXR
55p
Bay thẳng
09:20
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (Y_SBoss)
18:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ601 (Y_SBoss)
23:55
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Y_SBoss)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (Y_SBoss)
21:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
22:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ615 (Y_SBoss)
22:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
23:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ695 (Y_SBoss)
14:10
CXR
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:25
SGN
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (I-Phổ thông)
16:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
17:40
SGN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (I-Phổ thông)
13:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:35
SGN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7349 (I-Phổ thông)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
2.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (C-Th/gia linh hoạt)
14:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:25
SGN
2.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
17:40
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:35
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7349 (C-Th/gia linh hoạt)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm