56 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 19/10/2020 (3/9 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
VJ
VJ689 (A_Eco)
08:25
CXR
55p
Bay thẳng
09:20
SGN
48.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (A_Eco)
18:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:50
SGN
48.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ695 (A_Eco)
14:10
CXR
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
48.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (Bamboo Eco)
18:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
19:40
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ601 (A_Promo)
23:55
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (A_Promo)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (A_Promo)
21:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
22:00
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ615 (A_Promo)
22:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
23:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (G-Siêu tiết kiệm)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (G-Siêu tiết kiệm)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (G-Siêu tiết kiệm)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ601 (Z_Eco)
23:55
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Z_Eco)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (Z_Eco)
21:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
22:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ615 (Z_Eco)
22:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
23:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7349 (P-Siêu tiết kiệm)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (E-Siêu tiết kiệm)
13:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:35
SGN
254.150 ₫
+10 điểm
VN
VN7349 (E-Siêu tiết kiệm)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
254.150 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (Bamboo Plus)
18:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
19:40
SGN
280.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (E-Siêu tiết kiệm)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
289.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ695 (A_Deluxe)
14:10
CXR
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
299.500 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (T-P/thông tiết kiệm)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (T-P/thông tiết kiệm)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
432.650 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:35
SGN
432.650 ₫
+10 điểm
VN
VN7349 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
432.650 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (A_Deluxe)
08:25
CXR
55p
Bay thẳng
09:20
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (A_Deluxe)
18:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:50
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (S-P/thông linh hoạt)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
1.027.650 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (S-P/thông linh hoạt)
13:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:35
SGN
1.027.650 ₫
+10 điểm
VN
VN7349 (S-P/thông linh hoạt)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.027.650 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (S-P/thông linh hoạt)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (S-P/thông linh hoạt)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (S-P/thông linh hoạt)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1313 (Bamboo Business)
18:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
19:40
SGN
1.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (I-Phổ thông)
13:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:35
SGN
1.719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7349 (I-Phổ thông)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.719.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (Y_SBoss)
08:25
CXR
55p
Bay thẳng
09:20
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (Y_SBoss)
18:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ601 (Y_SBoss)
23:55
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Y_SBoss)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (Y_SBoss)
21:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
22:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ615 (Y_SBoss)
22:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
23:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
2.169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:35
SGN
2.169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7349 (C-Th/gia linh hoạt)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (C-Th/gia linh hoạt)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (C-Th/gia linh hoạt)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm