28 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 04/03/2021 (21/1 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 01/03
thứ ba, 02/03
thứ tư, 03/03
thứ năm, 04/03
thứ sáu, 05/03
thứ bảy, 06/03
chủ nhật, 07/03
VU
VU367 (PROMO2)
15:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:35
SGN
8.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (A_Eco)
07:10
CXR
55p
Bay thẳng
08:05
SGN
38.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (A-Siêu tiết kiệm)
13:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:40
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (W_Eco)
18:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:30
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ605 (W_Eco)
15:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
16:40
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (E-Siêu tiết kiệm)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (E-Siêu tiết kiệm)
13:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:40
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (E-Siêu tiết kiệm)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (Z_Deluxe)
07:10
CXR
55p
Bay thẳng
08:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (W_Deluxe)
18:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:30
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ605 (W_Deluxe)
15:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
16:40
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VU
VU367 (NFLEOW)
15:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:35
SGN
880.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (K-P/thông tiết kiệm)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (K-P/thông tiết kiệm)
13:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:40
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (K-P/thông tiết kiệm)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:10
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:40
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Y_SBoss)
18:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:30
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (Y_SBoss)
07:10
CXR
55p
Bay thẳng
08:05
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ605 (Y_SBoss)
15:35
CXR
1h05p
Bay thẳng
16:40
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (I-Phổ thông)
15:00
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:10
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (I-Phổ thông)
13:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:40
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (I-Phổ thông)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:10
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (C-Th/gia linh hoạt)
13:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:40
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (C-Th/gia linh hoạt)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm