60 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 27/09/2020 (11/8 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
VJ
VJ603 (A_Promo)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ605 (A_Promo)
23:55
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ607 (A_Promo)
05:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:00
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (A_Promo)
09:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ613 (A_Promo)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ617 (A_Promo)
08:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
09:00
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ619 (A_Promo)
03:45
CXR
1h00p
Bay thẳng
04:45
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Z_Eco)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ605 (Z_Eco)
23:55
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ607 (Z_Eco)
05:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (Z_Eco)
09:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ613 (Z_Eco)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ617 (Z_Eco)
08:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
09:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ619 (Z_Eco)
03:45
CXR
1h00p
Bay thẳng
04:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (T-P/thông tiết kiệm)
08:45
CXR
1h00p
Bay thẳng
09:45
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
CXR
1h00p
Bay thẳng
09:45
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (H_Eco)
08:30
CXR
55p
Bay thẳng
09:25
SGN
559.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:05
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (K_Eco)
18:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:50
SGN
639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7349 (Q-P/thông tiết kiệm)
12:20
CXR
1h00p
Bay thẳng
13:20
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (L-P/thông tiết kiệm)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (L-P/thông tiết kiệm)
17:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:35
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:05
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (K-P/thông tiết kiệm)
15:10
CXR
1h00p
Bay thẳng
16:10
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:20
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:25
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (H_Deluxe)
08:30
CXR
55p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (Q-P/thông tiết kiệm)
15:05
CXR
1h05p
Bay thẳng
16:10
SGN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (K_Deluxe)
18:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (S-P/thông linh hoạt)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (S-P/thông linh hoạt)
17:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:35
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (S-P/thông linh hoạt)
15:10
CXR
1h00p
Bay thẳng
16:10
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (S-P/thông linh hoạt)
17:25
CXR
1h00p
Bay thẳng
18:25
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7349 (S-P/thông linh hoạt)
12:20
CXR
1h00p
Bay thẳng
13:20
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (S-P/thông linh hoạt)
08:45
CXR
1h00p
Bay thẳng
09:45
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:05
SGN
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:05
CXR
1h05p
Bay thẳng
16:10
SGN
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:20
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:25
SGN
1.353.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (Y_SBoss)
08:30
CXR
55p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (Y_SBoss)
18:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Y_SBoss)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ605 (Y_SBoss)
23:55
CXR
23h00p
Bay thẳng
00:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ607 (Y_SBoss)
05:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (Y_SBoss)
09:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ613 (Y_SBoss)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ617 (Y_SBoss)
08:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
09:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ619 (Y_SBoss)
03:45
CXR
1h00p
Bay thẳng
04:45
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (I-Phổ thông)
17:25
CXR
1h00p
Bay thẳng
18:25
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (I-Phổ thông)
08:45
CXR
1h00p
Bay thẳng
09:45
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:05
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:05
SGN
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (C-Th/gia linh hoạt)
11:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7345 (C-Th/gia linh hoạt)
17:25
CXR
1h00p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7349 (C-Th/gia linh hoạt)
12:20
CXR
1h00p
Bay thẳng
13:20
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (C-Th/gia linh hoạt)
08:45
CXR
1h00p
Bay thẳng
09:45
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (J-Th/gia linh hoạt)
15:05
CXR
1h05p
Bay thẳng
16:10
SGN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (J-Th/gia linh hoạt)
18:20
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:25
SGN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (J-Th/gia linh hoạt)
17:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (J-Th/gia linh hoạt)
14:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:40
SGN
2.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (J-Th/gia linh hoạt)
15:10
CXR
1h00p
Bay thẳng
16:10
SGN
2.809.000 ₫
+10 điểm