75 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 26/09/2020 (10/8 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
VJ
VJ695 (A_Eco)
14:10
CXR
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (A_Promo)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ605 (A_Promo)
21:40
CXR
1h00p
Bay thẳng
22:40
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (A_Promo)
09:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ613 (A_Promo)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ615 (A_Promo)
22:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
23:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (Z_Eco)
18:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
20:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Z_Eco)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ605 (Z_Eco)
21:40
CXR
1h00p
Bay thẳng
22:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (Z_Eco)
09:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ613 (Z_Eco)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ615 (Z_Eco)
22:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
23:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (G-Siêu tiết kiệm)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (W_Eco)
08:25
CXR
55p
Bay thẳng
09:20
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (P-Siêu tiết kiệm)
17:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (P-Siêu tiết kiệm)
14:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (P-Siêu tiết kiệm)
15:10
CXR
1h00p
Bay thẳng
16:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (E-Siêu tiết kiệm)
17:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (E-Siêu tiết kiệm)
14:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (E-Siêu tiết kiệm)
15:10
CXR
1h00p
Bay thẳng
16:10
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
12:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (E-Siêu tiết kiệm)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (E-Siêu tiết kiệm)
22:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
23:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4719 (E-Siêu tiết kiệm)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:35
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:40
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:10
CXR
1h00p
Bay thẳng
16:10
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
12:00
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
22:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
23:15
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4719 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (Z_Deluxe)
18:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
20:00
SGN
649.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (W_Deluxe)
08:25
CXR
55p
Bay thẳng
09:20
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (S-P/thông linh hoạt)
17:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:35
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (S-P/thông linh hoạt)
14:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:40
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (S-P/thông linh hoạt)
15:10
CXR
1h00p
Bay thẳng
16:10
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
12:00
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (S-P/thông tiêu chuẩn)
22:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
23:15
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (S-P/thông linh hoạt)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4719 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:20
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (Y_SBoss)
08:25
CXR
55p
Bay thẳng
09:20
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ691 (Y_SBoss)
18:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
20:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Y_SBoss)
05:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ605 (Y_SBoss)
21:40
CXR
1h00p
Bay thẳng
22:40
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ609 (Y_SBoss)
09:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ613 (Y_SBoss)
05:05
CXR
1h00p
Bay thẳng
06:05
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ615 (Y_SBoss)
22:55
CXR
1h00p
Bay thẳng
23:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ695 (Y_SBoss)
14:10
CXR
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (I-Phổ thông)
17:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:35
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (I-Phổ thông)
15:10
CXR
1h00p
Bay thẳng
16:10
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (I-Phổ thông)
11:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
12:00
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (I-Phổ thông)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (I-Phổ thông)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (I-Phổ thông)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (I-Phổ thông)
22:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
23:15
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:40
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (C-Th/gia linh hoạt)
17:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7343 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
15:40
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (C-Th/gia linh hoạt)
15:10
CXR
1h00p
Bay thẳng
16:10
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7341 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
CXR
1h00p
Bay thẳng
12:00
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (C-Th/gia linh hoạt)
07:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (C-Th/gia linh hoạt)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
18:40
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (C-Th/gia linh hoạt)
22:05
CXR
1h10p
Bay thẳng
23:15
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1345 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
CXR
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm