34 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 21/01/2021 (9/12 âm lịch)
Nha Trang
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
VJ
VJ689 (E1_Eco)
07:10
CXR
55p
Bay thẳng
08:05
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (E1_Eco)
18:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:30
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (E-Siêu tiết kiệm)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (E-Siêu tiết kiệm)
20:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:20
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (T-P/thông tiết kiệm)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (T-P/thông tiết kiệm)
18:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:35
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:20
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (A_Deluxe)
07:10
CXR
55p
Bay thẳng
08:05
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (A_Deluxe)
18:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:30
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (K-P/thông tiết kiệm)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (K-P/thông tiết kiệm)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (K-P/thông tiết kiệm)
12:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:35
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (S-P/thông linh hoạt)
18:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (S-P/thông linh hoạt)
20:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:20
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:40
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:35
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ689 (A_Deluxe)
07:10
CXR
55p
Bay thẳng
08:05
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ603 (Y_SBoss)
18:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
19:30
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (I-Phổ thông)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (I-Phổ thông)
13:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:40
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (I-Phổ thông)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (I-Phổ thông)
12:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:35
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (I-Phổ thông)
20:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:20
SGN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1341 (C-Th/gia linh hoạt)
15:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1347 (C-Th/gia linh hoạt)
13:30
CXR
1h10p
Bay thẳng
14:40
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1349 (C-Th/gia linh hoạt)
20:15
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7347 (C-Th/gia linh hoạt)
12:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
13:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1357 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
CXR
1h10p
Bay thẳng
19:35
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1359 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
CXR
1h10p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm