36 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 06/07/2020 (16/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Bangkok (BKK)
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
VJ
VZ961 (N_Eco)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
1.315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (O_Eco)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
1.690.000 ₫
+10 điểm
BL
BL665-BL131 (Starter Base)
07:45
DAD
6h55p
1 điểm dừng
14:40
BKK
1.950.000 ₫
+10 điểm
BL
BL665-BL133 (Starter Base)
07:45
DAD
5h45p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.950.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693-BL133 (Starter Base)
21:40
DAD
15h50p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.950.000 ₫
+10 điểm
BL
3K548-3K517 (Starter Base)
08:50
DAD
9h30p
1 điểm dừng
18:20
BKK
2.086.550 ₫
+10 điểm
BL
3K548-3K513 (Starter Base)
08:50
DAD
11h50p
1 điểm dừng
20:40
BKK
2.293.333 ₫
+10 điểm
VN
VN4883 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
21:40
DAD
12h40p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
10h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.473.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (L-P/thông tiết kiệm)
09:00
DAD
5h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.473.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (L-P/thông tiết kiệm)
08:15
DAD
6h30p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.473.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.496.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (Q-P/thông tiết kiệm)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.496.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (L-P/thông tiết kiệm)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.589.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
10h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
5h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:15
DAD
6h30p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN139 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN139 (K-P/thông tiết kiệm)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.729.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ961 (Y_SBoss)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
4.190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (Y_SBoss)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
4.190.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4883 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:40
DAD
12h40p
1 điểm dừng
10:20
BKK
5.524.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
10h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
5h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (J-Th/gia linh hoạt)
08:15
DAD
6h30p
1 điểm dừng
14:45
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (J-Th/gia linh hoạt)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN139 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm