35 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 09/08/2020 (20/6 âm lịch)
Đà Nẵng
Bangkok (BKK)
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
VJ
VZ961 (U_Eco)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (K_Eco)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
980.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (L-P/thông tiết kiệm)
09:15
DAD
5h30p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.464.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (L-P/thông tiết kiệm)
09:00
DAD
9h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.464.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (L-P/thông tiết kiệm)
08:15
DAD
6h30p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.464.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4881 (Q-P/thông tiết kiệm)
21:45
DAD
12h35p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.487.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.487.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (Q-P/thông tiết kiệm)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.487.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
DAD
5h30p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
9h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:15
DAD
6h30p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ961 (V_SBoss)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
3.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (V_SBoss)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
3.745.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4881 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:45
DAD
12h35p
1 điểm dừng
10:20
BKK
5.510.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
17h50p
2 điểm dừng
10:50
BKK
5.510.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (J-Th/gia linh hoạt)
09:15
DAD
5h30p
1 điểm dừng
14:45
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
9h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (J-Th/gia linh hoạt)
08:15
DAD
6h30p
1 điểm dừng
14:45
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (J-Th/gia linh hoạt)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
8.183.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
8.183.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (D-Th/gia tiết kiệm)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
8.183.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
17h50p
2 điểm dừng
10:50
BKK
10.019.000 ₫
+10 điểm