33 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 10/08/2020 (21/6 âm lịch)
Đà Nẵng
Bangkok (BKK)
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
VJ
VZ963 (U_Eco)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ961 (M_Eco)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
1.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4883 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
22:10
DAD
15h00p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.371.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
10h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.464.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (L-P/thông tiết kiệm)
09:00
DAD
9h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.464.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (L-P/thông tiết kiệm)
08:15
DAD
9h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.464.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.487.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.487.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (Q-P/thông tiết kiệm)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.487.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.580.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (L-P/thông tiết kiệm)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.580.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
10h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
9h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:15
DAD
9h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN139 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN139 (K-P/thông tiết kiệm)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ961 (V_SBoss)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
3.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (V_SBoss)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
3.745.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4883 (M-P/thông tiêu chuẩn)
22:10
DAD
15h00p
1 điểm dừng
13:10
BKK
5.510.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
10h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
10h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
9h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (J-Th/gia linh hoạt)
08:15
DAD
9h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (J-Th/gia linh hoạt)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN139 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm