43 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
Đà Nẵng
Bangkok (BKK)
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
VJ
VZ961 (H_Eco)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
880.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691-BL131 (Starter Base)
21:45
DAD
16h55p
1 điểm dừng
14:40
BKK
1.730.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691-BL133 (Starter Base)
21:45
DAD
15h45p
1 điểm dừng
13:30
BKK
2.250.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693-BL133 (Starter Base)
21:40
DAD
15h50p
1 điểm dừng
13:30
BKK
2.250.000 ₫
+10 điểm
BL
3K542-3K515 (Starter Base)
20:20
DAD
15h50p
1 điểm dừng
12:10
BKK
2.350.849 ₫
+10 điểm
BL
3K542-3K511 (Starter Base)
20:20
DAD
12h25p
1 điểm dừng
08:45
BKK
2.436.538 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (T_Eco)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 158 (L-P/thông tiết kiệm)
09:15
DAD
5h30p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.464.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (L-P/thông tiết kiệm)
09:00
DAD
5h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.464.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 166 (L-P/thông tiết kiệm)
08:15
DAD
6h30p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.464.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4881 (Q-P/thông tiết kiệm)
21:45
DAD
12h35p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.487.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.487.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 158 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
DAD
5h30p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
5h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 166 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:15
DAD
6h30p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (K-P/thông tiết kiệm)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ961 (Y_SBoss)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
4.190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (Y_SBoss)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
4.190.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4881 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:45
DAD
12h35p
1 điểm dừng
10:20
BKK
5.510.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
17h50p
2 điểm dừng
10:50
BKK
5.510.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 158 (J-Th/gia linh hoạt)
09:15
DAD
5h30p
1 điểm dừng
14:45
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
5h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 166 (J-Th/gia linh hoạt)
08:15
DAD
6h30p
1 điểm dừng
14:45
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (J-Th/gia linh hoạt)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
8.183.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
8.183.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (D-Th/gia tiết kiệm)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
8.183.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 158 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:15
DAD
5h30p
1 điểm dừng
14:45
BKK
8.648.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:00
DAD
5h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
8.648.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 166 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:15
DAD
6h30p
1 điểm dừng
14:45
BKK
8.648.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
17h50p
2 điểm dừng
10:50
BKK
10.019.000 ₫
+10 điểm