49 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 13/06/2020 (22/4 âm lịch)
Đà Nẵng
Bangkok (BKK)
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
thứ ba, 16/06
VJ
VZ961 (I_Eco)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
685.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (B_Eco)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
775.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691-BL131 (Starter Base)
21:45
DAD
16h55p
1 điểm dừng
14:40
BKK
1.850.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693-BL131 (Starter Base)
21:40
DAD
17h00p
1 điểm dừng
14:40
BKK
1.850.000 ₫
+10 điểm
BL
BL685-BL133 (Starter Base)
19:40
DAD
17h50p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.950.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691-BL133 (Starter Base)
21:45
DAD
15h45p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.950.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693-BL133 (Starter Base)
21:40
DAD
15h50p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.950.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (E-Siêu tiết kiệm)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
2.511.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (Q-P/thông tiết kiệm)
06:00
DAD
8h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.371.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 158 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
6h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.371.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:00
DAD
9h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.371.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
8h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 158 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
6h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
9h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
DAD
15h50p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.603.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (K-P/thông tiết kiệm)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ961 (V_SBoss)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
3.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (V_SBoss)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
3.745.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (J-Th/gia linh hoạt)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
8h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 158 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
6h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
9h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (J-Th/gia linh hoạt)
18:30
DAD
15h50p
1 điểm dừng
10:20
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
6.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
8.183.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
8.183.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
8.183.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (D-Th/gia tiết kiệm)
06:00
DAD
8h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
8.648.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 158 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
DAD
6h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
8.648.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:00
DAD
9h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
8.648.000 ₫
+10 điểm