36 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 21/06/2020 (1/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Bangkok (BKK)
thứ năm, 18/06
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
VJ
VZ961 (Z_Eco)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
120.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (O_Eco)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
1.690.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691-BL131 (Starter Base)
21:45
DAD
16h55p
1 điểm dừng
14:40
BKK
2.040.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691-BL133 (Starter Base)
21:45
DAD
15h45p
1 điểm dừng
13:30
BKK
2.040.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693-BL133 (Starter Base)
21:40
DAD
15h50p
1 điểm dừng
13:30
BKK
2.040.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
5h30p
1 điểm dừng
13:30
BKK
2.541.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
5h30p
1 điểm dừng
13:30
BKK
2.541.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
13:30
BKK
2.541.000 ₫
+10 điểm
BL
3K542-3K511 (Starter Base)
20:20
DAD
12h25p
1 điểm dừng
08:45
BKK
2.594.289 ₫
+10 điểm
BL
3K542-3K515 (Starter Base)
20:20
DAD
15h50p
1 điểm dừng
12:10
BKK
2.594.289 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
2.844.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (Q-P/thông tiết kiệm)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
2.844.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 158 (L-P/thông tiết kiệm)
09:15
DAD
5h30p
1 điểm dừng
14:45
BKK
2.890.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (L-P/thông tiết kiệm)
09:00
DAD
9h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
2.890.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 166 (L-P/thông tiết kiệm)
08:15
DAD
9h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
2.890.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 158 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
DAD
5h30p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
9h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 166 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:15
DAD
9h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ961 (V_SBoss)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
3.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (V_SBoss)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
3.745.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
5h30p
1 điểm dừng
13:30
BKK
4.825.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
5h30p
1 điểm dừng
13:30
BKK
4.825.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
13:30
BKK
4.825.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4881 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:45
DAD
15h45p
1 điểm dừng
13:30
BKK
4.871.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 158 (J-Th/gia linh hoạt)
09:15
DAD
5h30p
1 điểm dừng
14:45
BKK
5.477.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
9h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
5.477.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 166 (J-Th/gia linh hoạt)
08:15
DAD
9h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
5.477.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
5.477.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
5.477.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
5.477.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 158 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:15
DAD
5h30p
1 điểm dừng
14:45
BKK
7.738.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:00
DAD
9h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
7.738.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 166 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:15
DAD
9h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
7.738.000 ₫
+10 điểm