38 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 07/10/2020 (21/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Bangkok (BKK)
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
VJ
VZ961 (J_Eco)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
465.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (I_Eco)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
685.000 ₫
+10 điểm
BL
BL689-BL133 (Starter Base)
21:00
DAD
16h30p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.020.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691-BL133 (Starter Base)
21:45
DAD
15h45p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.020.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693-BL133 (Starter Base)
21:40
DAD
15h50p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.020.000 ₫
+10 điểm
BL
3K548-3K513 (Starter Base)
08:50
DAD
11h50p
1 điểm dừng
20:40
BKK
1.461.349 ₫
+10 điểm
BL
3K548-3K517 (Starter Base)
08:50
DAD
9h30p
1 điểm dừng
18:20
BKK
1.461.349 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (L-P/thông tiết kiệm)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.589.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.589.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.589.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (L-P/thông tiết kiệm)
18:30
DAD
15h50p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.589.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (L-P/thông tiết kiệm)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.589.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (L-P/thông tiết kiệm)
20:00
DAD
14h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.589.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
DAD
15h50p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
14h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 158 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
DAD
8h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 158 (L-P/thông tiết kiệm)
09:15
DAD
8h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.939.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
4.056.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (L-P/thông tiết kiệm)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
4.056.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ961 (Y_SBoss)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
4.190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (Y_SBoss)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
4.190.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
DAD
21h45p
2 điểm dừng
14:45
BKK
5.734.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (J-Th/gia linh hoạt)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (J-Th/gia linh hoạt)
18:30
DAD
15h50p
1 điểm dừng
10:20
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
14h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 158 (J-Th/gia linh hoạt)
09:15
DAD
8h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
21h45p
2 điểm dừng
14:45
BKK
8.390.000 ₫
+10 điểm