37 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 11/10/2020 (25/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Bangkok (BKK)
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
VJ
VZ961 (L_Eco)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
1.095.000 ₫
+10 điểm
BL
BL689-BL133 (Starter Base)
21:00
DAD
16h30p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.440.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691-BL133 (Starter Base)
21:45
DAD
15h45p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.440.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693-BL133 (Starter Base)
21:40
DAD
15h50p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.440.000 ₫
+10 điểm
BL
3K542-3K511 (Starter Base)
20:20
DAD
12h25p
1 điểm dừng
08:45
BKK
2.218.599 ₫
+10 điểm
BL
3K542-3K515 (Starter Base)
20:20
DAD
15h50p
1 điểm dừng
12:10
BKK
2.218.599 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (T_Eco)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4881 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:45
DAD
15h25p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.193.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (L-P/thông tiết kiệm)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.589.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.589.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.589.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
DAD
8h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
5h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:15
DAD
9h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (L-P/thông tiết kiệm)
09:15
DAD
8h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.939.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (L-P/thông tiết kiệm)
09:00
DAD
5h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.939.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (L-P/thông tiết kiệm)
08:15
DAD
9h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
3.939.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
4.056.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (L-P/thông tiết kiệm)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
4.056.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ961 (Y_SBoss)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
4.190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (Y_SBoss)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
4.190.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4881 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:45
DAD
15h25p
1 điểm dừng
13:10
BKK
5.524.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
DAD
17h50p
2 điểm dừng
10:50
BKK
5.734.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (J-Th/gia linh hoạt)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (J-Th/gia linh hoạt)
09:15
DAD
8h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
5h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (J-Th/gia linh hoạt)
08:15
DAD
9h50p
1 điểm dừng
18:05
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
DAD
7h00p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
17h50p
2 điểm dừng
10:50
BKK
8.390.000 ₫
+10 điểm