37 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 13/10/2020 (27/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Bangkok (BKK)
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
BL
BL689-BL133 (Starter Base)
21:00
DAD
16h30p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.090.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691-BL133 (Starter Base)
21:45
DAD
15h45p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.090.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693-BL133 (Starter Base)
21:40
DAD
15h50p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.090.000 ₫
+10 điểm
BL
3K542-3K511 (Starter Base)
21:15
DAD
11h30p
1 điểm dừng
08:45
BKK
1.634.808 ₫
+10 điểm
VJ
VZ961 (O_Eco)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
1.655.000 ₫
+10 điểm
BL
3K542-3K515 (Starter Base)
21:15
DAD
14h55p
1 điểm dừng
12:10
BKK
1.738.199 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (T_Eco)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4881 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:45
DAD
15h25p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.193.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4822 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:30
DAD
6h15p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.543.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (L-P/thông tiết kiệm)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.589.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.589.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.589.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (L-P/thông tiết kiệm)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.589.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (L-P/thông tiết kiệm)
20:00
DAD
14h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.589.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
14h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
8h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (L-P/thông tiết kiệm)
06:00
DAD
8h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.939.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
4.056.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (L-P/thông tiết kiệm)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
4.056.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ961 (Y_SBoss)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
4.190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (Y_SBoss)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
4.190.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4822 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:30
DAD
6h15p
1 điểm dừng
14:45
BKK
5.524.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4881 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:45
DAD
15h25p
1 điểm dừng
13:10
BKK
5.524.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (J-Th/gia linh hoạt)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
14h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
8h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm