49 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 04/07/2020 (14/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Bangkok (BKK)
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
VJ
VZ961 (Z_Eco)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
120.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (Z_Eco)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
120.000 ₫
+10 điểm
BL
BL685-BL133 (Starter Base)
19:40
DAD
17h50p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.950.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691-BL131 (Starter Base)
21:45
DAD
16h55p
1 điểm dừng
14:40
BKK
1.950.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691-BL133 (Starter Base)
21:45
DAD
15h45p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.950.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693-BL131 (Starter Base)
21:40
DAD
17h00p
1 điểm dừng
14:40
BKK
1.950.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693-BL133 (Starter Base)
21:40
DAD
15h50p
1 điểm dừng
13:30
BKK
1.950.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (E-Siêu tiết kiệm)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
1.981.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
1.981.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
1.981.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
1.981.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
1.981.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.193.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.193.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.193.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.193.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.193.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (L-P/thông tiết kiệm)
06:00
DAD
8h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.473.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
6h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.473.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (L-P/thông tiết kiệm)
09:00
DAD
5h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.473.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
8h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
6h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
5h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
DAD
15h50p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN139 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (K-P/thông tiết kiệm)
18:30
DAD
15h50p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN139 (K-P/thông tiết kiệm)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.729.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ961 (V_SBoss)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
3.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (V_SBoss)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
3.745.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (J-Th/gia linh hoạt)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
8h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
6h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
5h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (J-Th/gia linh hoạt)
18:30
DAD
15h50p
1 điểm dừng
10:20
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN139 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (D-Th/gia tiết kiệm)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
8.204.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
8.204.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
8.204.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (D-Th/gia tiết kiệm)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
8.204.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
8.204.000 ₫
+10 điểm