41 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 11/08/2020 (22/6 âm lịch)
Đà Nẵng
Bangkok (BKK)
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
VJ
VZ961 (Z_Eco)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
120.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (I_Eco)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
1.331.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
DAD
8h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
1.331.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
DAD
7h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
1.331.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
DAD
8h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4822 (E-Siêu tiết kiệm)
08:30
DAD
6h15p
1 điểm dừng
14:45
BKK
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (E-Siêu tiết kiệm)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
1.982.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
1.982.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
1.982.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (H-P/thông tiết kiệm)
21:00
DAD
13h50p
1 điểm dừng
10:50
BKK
2.125.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
2.569.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
8h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
2.569.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
7h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
2.569.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (B-P/thông tiêu chuẩn)
21:00
DAD
13h50p
1 điểm dừng
10:50
BKK
2.569.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
DAD
8h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.078.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4822 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:30
DAD
6h15p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.078.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.195.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.195.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.195.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4881 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:45
DAD
15h25p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.195.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.614.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.614.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.614.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
8h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
3.614.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ961 (V_SBoss)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
3.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (V_SBoss)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
3.745.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4881 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:45
DAD
15h25p
1 điểm dừng
13:10
BKK
5.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4822 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:30
DAD
6h15p
1 điểm dừng
14:45
BKK
5.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (J-Th/gia linh hoạt)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
8h45p
1 điểm dừng
14:45
BKK
6.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.655.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
8h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
6.655.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
7h05p
1 điểm dừng
18:05
BKK
6.655.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (J-Th/gia linh hoạt)
21:00
DAD
13h50p
1 điểm dừng
10:50
BKK
6.655.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (I-Phổ thông)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.702.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (D-Th/gia tiết kiệm)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
8.207.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
8.207.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
8.207.000 ₫
+10 điểm