42 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 29/09/2020 (13/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Bangkok (BKK)
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
VJ
VZ961 (Z_Eco)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
120.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (I_Eco)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (E-Siêu tiết kiệm)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
1.981.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
1.981.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
1.981.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
1.981.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
1.981.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4881 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
21:45
DAD
15h25p
1 điểm dừng
13:10
BKK
2.284.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.193.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.193.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.193.000 ₫
+10 điểm
VN
VN139 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.193.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4881 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:45
DAD
15h25p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.193.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.193.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.193.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN139 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
3.613.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ961 (V_SBoss)
13:15
DAD
1h40p
Bay thẳng
14:55
BKK
3.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VZ963 (V_SBoss)
18:10
DAD
1h40p
Bay thẳng
19:50
BKK
3.745.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:30
DAD
22h15p
2 điểm dừng
14:45
BKK
4.871.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
DAD
21h45p
2 điểm dừng
14:45
BKK
4.871.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
DAD
21h45p
2 điểm dừng
14:45
BKK
4.871.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4881 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:45
DAD
15h25p
1 điểm dừng
13:10
BKK
5.524.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (J-Th/gia linh hoạt)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN139 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
6.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (D-Th/gia tiết kiệm)
06:30
DAD
6h40p
1 điểm dừng
13:10
BKK
8.204.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
8.204.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
DAD
5h10p
1 điểm dừng
13:10
BKK
8.204.000 ₫
+10 điểm
VN
VN139 (D-Th/gia tiết kiệm)
19:00
DAD
15h20p
1 điểm dừng
10:20
BKK
8.204.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (D-Th/gia tiết kiệm)
10:00
DAD
8h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
8.204.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:00
DAD
7h30p
1 điểm dừng
18:30
BKK
8.204.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
DAD
22h15p
2 điểm dừng
14:45
BKK
8.390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
21h45p
2 điểm dừng
14:45
BKK
8.390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
21h45p
2 điểm dừng
14:45
BKK
8.390.000 ₫
+10 điểm