9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 08/06/2020 (17/4 âm lịch)
Đà Nẵng
Nha Trang
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
VJ
VJ583 (E_Promo)
17:55
DAD
1h05p
Bay thẳng
19:00
CXR
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ581 (E_Promo)
14:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
15:40
CXR
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ581 (Z_Eco)
14:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
15:40
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ583 (Z_Eco)
17:55
DAD
1h05p
Bay thẳng
19:00
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1947 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:40
DAD
1h05p
Bay thẳng
13:45
CXR
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1947 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:40
DAD
1h05p
Bay thẳng
13:45
CXR
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ581 (Y_SBoss)
14:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
15:40
CXR
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ583 (Y_SBoss)
17:55
DAD
1h05p
Bay thẳng
19:00
CXR
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1947 (J-Th/gia linh hoạt)
12:40
DAD
1h05p
Bay thẳng
13:45
CXR
2.809.000 ₫
+10 điểm