18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 26/06/2020 (6/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Nha Trang
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
VJ
VJ581 (E_Promo)
14:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
15:40
CXR
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ583 (E_Promo)
17:55
DAD
1h05p
Bay thẳng
19:00
CXR
39.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (G-Siêu tiết kiệm)
09:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:40
CXR
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1947 (G-Phổ thông)
09:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:40
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1947 (E-Siêu tiết kiệm)
09:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:40
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (E-Siêu tiết kiệm)
09:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:40
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ581 (Z_Eco)
14:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
15:40
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ583 (Z_Eco)
17:55
DAD
1h05p
Bay thẳng
19:00
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1947 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:40
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:40
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1947 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:40
CXR
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (S-P/thông linh hoạt)
09:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:40
CXR
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1947 (I-Phổ thông)
09:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:40
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (I-Phổ thông)
09:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:40
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ581 (Y_SBoss)
14:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
15:40
CXR
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ583 (Y_SBoss)
17:55
DAD
1h05p
Bay thẳng
19:00
CXR
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1947 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:40
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:40
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm