12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 04/07/2020 (14/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Nha Trang
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
VJ
VJ583 (E_Promo)
17:55
DAD
1h05p
Bay thẳng
19:00
CXR
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ581 (A_Promo)
14:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
15:40
CXR
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (A-Siêu tiết kiệm)
09:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:40
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ581 (Z_Eco)
14:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
15:40
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ583 (Z_Eco)
17:55
DAD
1h05p
Bay thẳng
19:00
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (E-Siêu tiết kiệm)
09:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:40
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:40
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (S-P/thông linh hoạt)
09:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:40
CXR
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (I-Phổ thông)
09:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:40
CXR
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ581 (Y_SBoss)
14:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
15:40
CXR
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ583 (Y_SBoss)
17:55
DAD
1h05p
Bay thẳng
19:00
CXR
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1947 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
DAD
1h05p
Bay thẳng
10:40
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm