18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 14/08/2020 (25/6 âm lịch)
Đà Nẵng
Đà Lạt
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
VJ
VJ729 (Z_Eco)
11:05
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:10
DLI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ727 (Z_Eco)
07:15
DAD
1h05p
Bay thẳng
08:20
DLI
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2135 (Bamboo Plus)
07:30
DAD
1h00p
Bay thẳng
08:30
DLI
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:35
DLI
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1957 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7193 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
17:05
DAD
1h15p
Bay thẳng
18:20
DLI
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7959 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:35
DLI
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1957 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (S-P/thông linh hoạt)
09:20
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:35
DLI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7193 (S-P/thông linh hoạt)
17:05
DAD
1h15p
Bay thẳng
18:20
DLI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7959 (S-P/thông linh hoạt)
09:20
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:35
DLI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ729 (V_SBoss)
11:05
DAD
1h05p
Bay thẳng
12:10
DLI
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ727 (V_SBoss)
07:15
DAD
1h05p
Bay thẳng
08:20
DLI
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2135 (Bamboo Business)
07:30
DAD
1h00p
Bay thẳng
08:30
DLI
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1957 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h15p
Bay thẳng
17:15
DLI
2.819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1955 (J-Th/gia linh hoạt)
09:20
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:35
DLI
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7193 (J-Th/gia linh hoạt)
17:05
DAD
1h15p
Bay thẳng
18:20
DLI
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7959 (J-Th/gia linh hoạt)
09:20
DAD
1h15p
Bay thẳng
10:35
DLI
2.829.000 ₫
+10 điểm