61 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 20/01/2021 (8/12 âm lịch)
Đà Nẵng
Hà Nội
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
QH
QH124 (ECONOMYSAVERMAX)
21:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:15
HAN
36.000 ₫
+10 điểm
QH
QH126 (ECONOMYSAVERMAX)
16:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:35
HAN
36.000 ₫
+10 điểm
QH
QH128 (ECONOMYSAVERMAX)
20:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:50
HAN
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (E_Eco)
20:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:10
HAN
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (E_Eco)
15:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:00
HAN
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ518 (E_Eco)
22:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:30
HAN
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (E1_Eco)
13:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:35
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (E1_Eco)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (E1_Eco)
12:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:10
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ512 (E1_Eco)
12:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:15
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (E1_Eco)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (E1_Eco)
11:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:55
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (A-Siêu tiết kiệm)
20:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:30
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (A-Siêu tiết kiệm)
18:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:00
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (G-Siêu tiết kiệm)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (ECONOMYSAVER)
07:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
08:45
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (E-Siêu tiết kiệm)
20:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:30
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (E-Siêu tiết kiệm)
18:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:00
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (E-Siêu tiết kiệm)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (A_Deluxe)
13:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:35
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (A_Deluxe)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (A_Deluxe)
12:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:10
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ512 (A_Deluxe)
12:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:15
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (A_Deluxe)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (A_Deluxe)
11:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:55
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (A_Deluxe)
20:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:10
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (A_Deluxe)
15:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:00
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ518 (A_Deluxe)
22:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:30
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (L-P/thông tiết kiệm)
15:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:30
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (K-P/thông tiết kiệm)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HAN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (K-P/thông tiết kiệm)
15:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:30
HAN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (K-P/thông tiết kiệm)
20:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:30
HAN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (K-P/thông tiết kiệm)
18:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:00
HAN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:30
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:30
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:00
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:55
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Y_SBoss)
13:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:35
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (Y_SBoss)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Y_SBoss)
12:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:10
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ512 (Y_SBoss)
12:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:15
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (A_Deluxe)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (A_Deluxe)
11:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:55
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Y_SBoss)
20:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:10
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Y_SBoss)
15:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:00
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ518 (Y_SBoss)
22:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:30
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (BUSINESSSMART)
07:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
08:45
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH124 (BUSINESSSMART)
21:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:15
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH126 (BUSINESSSMART)
16:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:35
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH128 (BUSINESSSMART)
20:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:50
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HAN
2.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
20:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:30
HAN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:00
HAN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:55
HAN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:55
HAN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (C-Th/gia linh hoạt)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HAN
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:30
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (C-Th/gia linh hoạt)
18:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:00
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (C-Th/gia linh hoạt)
11:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:55
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:55
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm