43 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Hà Nội
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
VJ
VJ508 (E_Promo)
18:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:25
HAN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (E_Promo)
10:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:00
HAN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (E_Promo)
15:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:50
HAN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (E_Promo)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ518 (E_Promo)
22:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:45
HAN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (E_Promo)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (E_Promo)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HAN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (E_Promo)
12:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:35
HAN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (E_Promo)
07:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:00
HAN
1.600 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Eco)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (Bamboo Eco)
20:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:20
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH126 (Bamboo Eco)
15:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:25
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ502 (A_Promo)
07:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
08:30
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Z_Eco)
18:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Z_Eco)
10:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:00
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Z_Eco)
15:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:50
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Z_Eco)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ518 (Z_Eco)
22:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:45
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Z_Eco)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (Z_Eco)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Z_Eco)
12:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:35
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Z_Eco)
07:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:00
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ502 (Z_Eco)
07:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
08:30
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH106 (Bamboo Eco)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Plus)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (Bamboo Plus)
20:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:20
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH106 (Bamboo Plus)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH126 (Bamboo Plus)
15:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:25
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
BL
BL632 (Starter)
08:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:50
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Z_Eco)
18:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Z_Eco)
10:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:00
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Z_Eco)
15:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:50
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Z_Eco)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ518 (Z_Eco)
22:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:45
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Z_Eco)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (Z_Eco)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Z_Eco)
12:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:35
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Z_Eco)
07:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:00
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ502 (Y_SBoss)
07:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
08:30
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Business)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (Bamboo Business)
20:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:20
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH106 (Bamboo Business)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH126 (Bamboo Business)
15:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:25
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm