53 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 05/10/2020 (19/8 âm lịch)
Đà Nẵng
Hà Nội
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
VN
VN154 (G_promo)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (G_promo)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (G_promo)
08:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:35
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN170 (G_promo)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (G_promo)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (G_promo)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (G_promo)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN190 (G_promo)
19:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:20
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (G_promo)
21:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:20
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN196 (G_promo)
22:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:20
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Eco)
10:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:25
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (Bamboo Eco)
20:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:20
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH106 (Bamboo Eco)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH126 (Bamboo Eco)
12:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:25
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (A_Promo)
07:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:00
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (A_Promo)
18:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:25
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (A_Promo)
10:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:00
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (A_Promo)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ518 (A_Promo)
22:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:45
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (A_Promo)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (A_Promo)
12:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:35
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
BL
BL632 (Starter)
08:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:50
HAN
190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Z_Eco)
07:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:00
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Z_Eco)
18:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Z_Eco)
10:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:00
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Z_Eco)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ518 (Z_Eco)
22:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:45
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Z_Eco)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (Z_Eco)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Z_Eco)
12:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:35
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Plus)
10:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:25
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (Bamboo Plus)
20:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:20
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH106 (Bamboo Plus)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH126 (Bamboo Plus)
12:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:25
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (T)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (R)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (I_Eco)
15:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:50
HAN
549.000 ₫
+10 điểm
QH
QH108 (Bamboo Plus)
13:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:15
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
BL
BL646 (Starter Base)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
810.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ502 (T_Eco)
07:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
08:30
HAN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ502 (V_SBoss)
07:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
08:30
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Z_Eco)
07:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:00
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Z_Eco)
18:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Z_Eco)
10:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:00
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (I_Eco)
15:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:50
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Z_Eco)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ518 (Z_Eco)
22:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:45
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Z_Eco)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (Z_Eco)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Z_Eco)
12:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:35
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH106 (Bamboo Business)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH108 (Bamboo Business)
13:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:15
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH126 (Bamboo Business)
12:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:25
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm