68 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 21/10/2020 (5/9 âm lịch)
Đà Nẵng
Hà Nội
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
VJ
VJ502 (E_Promo)
07:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
08:30
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Z_Eco)
07:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:00
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Z_Eco)
18:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Z_Eco)
10:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:00
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Z_Eco)
15:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:50
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Z_Eco)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ518 (Z_Eco)
22:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:45
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Z_Eco)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (Z_Eco)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Z_Eco)
12:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:35
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ502 (Z_Eco)
07:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
08:30
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL632 (Starter Base)
08:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:50
HAN
480.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Plus)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (Bamboo Plus)
20:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:20
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
QH
QH106 (Bamboo Plus)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
QH
QH108 (Bamboo Plus)
13:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:15
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
QH
QH110 (Bamboo Plus)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
QH
QH122 (Bamboo Plus)
16:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:00
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
QH
QH124 (Bamboo Plus)
19:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:25
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
QH
QH128 (Bamboo Plus)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (L-P/thông tiết kiệm)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (L-P/thông tiết kiệm)
09:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:35
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (L-P/thông tiết kiệm)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (L-P/thông tiết kiệm)
10:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:50
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (L-P/thông tiết kiệm)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (L-P/thông tiết kiệm)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:20
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (L-P/thông tiết kiệm)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN190 (L-P/thông tiết kiệm)
20:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:50
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (L-P/thông tiết kiệm)
20:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:20
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:35
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:50
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:20
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN190 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:50
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:20
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Y_SBoss)
07:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:00
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Y_SBoss)
18:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Y_SBoss)
10:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:00
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Y_SBoss)
15:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:50
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Y_SBoss)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ518 (Y_SBoss)
22:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:45
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Y_SBoss)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (Y_SBoss)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Y_SBoss)
12:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:35
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ502 (Y_SBoss)
07:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
08:30
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Business)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (Bamboo Business)
20:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:20
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH106 (Bamboo Business)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH108 (Bamboo Business)
13:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:15
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH110 (Bamboo Business)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH122 (Bamboo Business)
16:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:00
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH124 (Bamboo Business)
19:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:25
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH128 (Bamboo Business)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (C-Th/gia linh hoạt)
09:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:35
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:50
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN190 (C-Th/gia linh hoạt)
20:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:50
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (C-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
3.499.000 ₫
+10 điểm