59 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 23/10/2020 (7/9 âm lịch)
Đà Nẵng
Hà Nội
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
VJ
VJ504 (E_Promo)
07:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:00
HAN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (E_Promo)
18:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:25
HAN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (E_Promo)
10:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:00
HAN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (E_Promo)
15:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:50
HAN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (E_Promo)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ518 (E_Promo)
22:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:45
HAN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (E_Promo)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (E_Promo)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HAN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (E_Promo)
12:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:35
HAN
1.600 ₫
+10 điểm
BL
BL632 (Starter Base_Promo)
08:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:50
HAN
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ502 (E_Promo)
07:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
08:30
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (G_promo)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (G_promo)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (G_promo)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN170 (G_promo)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (G_promo)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (G_promo)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (G_promo)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN190 (G_promo)
19:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:20
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (G_promo)
21:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:20
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Z_Eco)
07:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:00
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Z_Eco)
18:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Z_Eco)
10:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:00
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Z_Eco)
15:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:50
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Z_Eco)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ518 (Z_Eco)
22:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:45
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Z_Eco)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (Z_Eco)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Z_Eco)
12:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:35
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ502 (Z_Eco)
07:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
08:30
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (E)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (E)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN196 (E)
22:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:20
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Plus)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (Bamboo Plus)
20:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:20
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
QH
QH106 (Bamboo Plus)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
QH
QH108 (Bamboo Plus)
13:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:15
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
QH
QH110 (Bamboo Plus)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
QH
QH122 (Bamboo Plus)
16:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:00
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
QH
QH124 (Bamboo Plus)
19:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:25
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
QH
QH128 (Bamboo Plus)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Y_SBoss)
07:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:00
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Y_SBoss)
18:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Y_SBoss)
10:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:00
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Y_SBoss)
15:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:50
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Y_SBoss)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ518 (Y_SBoss)
22:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:45
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Y_SBoss)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (Y_SBoss)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Y_SBoss)
12:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:35
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ502 (Y_SBoss)
07:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
08:30
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Business)
13:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:45
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (Bamboo Business)
20:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:20
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH106 (Bamboo Business)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH108 (Bamboo Business)
13:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:15
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH110 (Bamboo Business)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH122 (Bamboo Business)
16:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:00
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH124 (Bamboo Business)
19:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:25
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH128 (Bamboo Business)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm