75 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 26/10/2020 (10/9 âm lịch)
Đà Nẵng
Hà Nội
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
VJ
VJ504 (A_Promo)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (A_Promo)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (A_Promo)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (A_Promo)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (A_Promo)
20:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:05
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (A_Promo)
22:55
DAD
22h40p
Bay thẳng
00:15
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (A_Promo)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (A_Promo)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (A_Promo)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (A_Promo)
12:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:05
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Z_Eco)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (Z_Eco)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Z_Eco)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Z_Eco)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Z_Eco)
20:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:05
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Z_Eco)
22:55
DAD
22h40p
Bay thẳng
00:15
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Z_Eco)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (Z_Eco)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (Z_Eco)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Z_Eco)
12:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:05
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 156 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 160 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 164 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 166 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 156 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 160 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 164 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 166 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 168 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 172 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 174 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 176 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 180 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 156 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 160 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 164 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 166 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 168 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 172 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 174 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 176 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 180 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Z_Eco)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (Z_Eco)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Z_Eco)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Z_Eco)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Z_Eco)
20:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:05
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Z_Eco)
22:55
DAD
22h40p
Bay thẳng
00:15
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Z_Eco)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (Z_Eco)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (Z_Eco)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Z_Eco)
12:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:05
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 156 (I-Phổ thông)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 160 (I-Phổ thông)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (I-Phổ thông)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 164 (I-Phổ thông)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 166 (I-Phổ thông)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 168 (I-Phổ thông)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 172 (I-Phổ thông)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 174 (I-Phổ thông)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 176 (I-Phổ thông)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 180 (I-Phổ thông)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 156 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 160 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 164 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 166 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 168 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 172 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 174 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 176 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 180 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm