86 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 09/11/2020 (24/9 âm lịch)
Đà Nẵng
Hà Nội
thứ sáu, 06/11
thứ bảy, 07/11
chủ nhật, 08/11
thứ hai, 09/11
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
VJ
VJ504 (A_Promo)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
79.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (A_Promo)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
79.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (A_Promo)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
79.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (A_Promo)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
79.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (A_Promo)
20:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:05
HAN
79.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (A_Promo)
22:55
DAD
22h40p
Bay thẳng
00:15
HAN
79.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (A_Promo)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
79.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (A_Promo)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
79.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (A_Promo)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
79.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (A_Promo)
12:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:05
HAN
79.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Eco)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (G-Siêu tiết kiệm)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (A-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (A-Siêu tiết kiệm)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (A-Siêu tiết kiệm)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (A-Siêu tiết kiệm)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (G-Siêu tiết kiệm)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (G-Siêu tiết kiệm)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (G-Siêu tiết kiệm)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Z_Eco)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (Z_Eco)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Z_Eco)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Z_Eco)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Z_Eco)
20:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:05
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Z_Eco)
22:55
DAD
22h40p
Bay thẳng
00:15
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Z_Eco)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (Z_Eco)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (Z_Eco)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Z_Eco)
12:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:05
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Plus)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (T-P/thông tiết kiệm)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (T-P/thông tiết kiệm)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (T-P/thông tiết kiệm)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN180 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN180 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Y_SBoss)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (Y_SBoss)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Y_SBoss)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Y_SBoss)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Y_SBoss)
20:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:05
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Y_SBoss)
22:55
DAD
22h40p
Bay thẳng
00:15
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Y_SBoss)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (Y_SBoss)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (Y_SBoss)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Y_SBoss)
12:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:05
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Business)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (I-Phổ thông)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (I-Phổ thông)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (I-Phổ thông)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (I-Phổ thông)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (I-Phổ thông)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (I-Phổ thông)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (I-Phổ thông)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (I-Phổ thông)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN180 (I-Phổ thông)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN180 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
2.639.000 ₫
+10 điểm