28 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 13/11/2020 (28/9 âm lịch)
Đà Nẵng
Hà Nội
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
VJ
VJ504 (E_Promo)
17:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:20
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (E_Promo)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (E_Promo)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (E_Promo)
20:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:05
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (E_Promo)
22:55
DAD
22h40p
Bay thẳng
00:15
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (E_Promo)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (E_Promo)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (A_Promo)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Z_Eco)
17:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:20
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (Z_Eco)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Z_Eco)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Z_Eco)
20:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:05
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Z_Eco)
22:55
DAD
22h40p
Bay thẳng
00:15
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Z_Eco)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (Z_Eco)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (Z_Eco)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (T_Eco)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (T_Eco)
12:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:05
HAN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (V_SBoss)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (V_SBoss)
12:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:05
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Y_SBoss)
17:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:20
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (Y_SBoss)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Y_SBoss)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Y_SBoss)
20:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:05
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Y_SBoss)
22:55
DAD
22h40p
Bay thẳng
00:15
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Y_SBoss)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (Y_SBoss)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (Y_SBoss)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm