89 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 16/11/2020 (2/10 âm lịch)
Đà Nẵng
Hà Nội
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
thứ năm, 19/11
VJ
VJ506 (E_Promo)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
10.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (E_Eco)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (E_Eco)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (E_Eco)
16:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:25
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (E_Eco)
13:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:35
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (E_Eco)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (E_Eco)
21:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:40
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (A_Promo)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
79.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (A_Promo)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
79.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (A_Promo)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
79.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (A-Siêu tiết kiệm)
10:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:30
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (A-Siêu tiết kiệm)
15:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:55
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (A-Siêu tiết kiệm)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (A-Siêu tiết kiệm)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (A-Siêu tiết kiệm)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (G-Siêu tiết kiệm)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (G-Siêu tiết kiệm)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (A-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (A-Siêu tiết kiệm)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (Z_Eco)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Z_Eco)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (Z_Eco)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (Z_Eco)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Eco)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH124 (Bamboo Eco)
18:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:30
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (E-Siêu tiết kiệm)
10:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:30
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (E-Siêu tiết kiệm)
15:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:55
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (E-Siêu tiết kiệm)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (A_Deluxe)
21:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:40
HAN
349.500 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Z_Deluxe)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
374.500 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Z_Deluxe)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
374.500 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Z_Deluxe)
16:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:25
HAN
374.500 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Z_Deluxe)
13:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:35
HAN
374.500 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Z_Deluxe)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
374.500 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Plus)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH124 (Bamboo Plus)
18:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:30
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (T-P/thông tiết kiệm)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (T-P/thông tiết kiệm)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (T-P/thông tiết kiệm)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (K-P/thông tiết kiệm)
10:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:30
HAN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (K-P/thông tiết kiệm)
15:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:55
HAN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (K-P/thông tiết kiệm)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (K-P/thông tiết kiệm)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HAN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
1.849.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Business)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
1.955.000 ₫
+10 điểm
QH
QH124 (Bamboo Business)
18:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:30
HAN
1.955.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (I-Phổ thông)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
2.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (I-Phổ thông)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
2.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (I-Phổ thông)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
2.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (I-Phổ thông)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
2.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (I-Phổ thông)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
2.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (I-Phổ thông)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
2.189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Z_Deluxe)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Z_Deluxe)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Z_Deluxe)
16:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Z_Deluxe)
13:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:35
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Z_Deluxe)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (A_Deluxe)
21:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:40
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (Y_SBoss)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Y_SBoss)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (Y_SBoss)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (Y_SBoss)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (I-Phổ thông)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:30
HAN
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:55
HAN
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HAN
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (C-Th/gia linh hoạt)
10:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:30
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (C-Th/gia linh hoạt)
15:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:55
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (C-Th/gia linh hoạt)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (C-Th/gia linh hoạt)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm