82 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 17/11/2020 (3/10 âm lịch)
Đà Nẵng
Hà Nội
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
VJ
VJ504 (E_Eco)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (E_Eco)
11:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:15
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (E_Eco)
16:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:50
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (E_Eco)
13:15
DAD
1h05p
Bay thẳng
14:20
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (E_Eco)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (E_Eco)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (E_Eco)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (E_Eco)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (E_Eco)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (E_Eco)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (G-Siêu tiết kiệm)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (G-Siêu tiết kiệm)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Eco)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (Bamboo Eco)
10:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:05
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH122 (Bamboo Eco)
16:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:00
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH124 (Bamboo Eco)
18:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:30
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (E-Siêu tiết kiệm)
12:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:45
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (E-Siêu tiết kiệm)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Plus)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (Bamboo Plus)
10:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:05
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH122 (Bamboo Plus)
16:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:00
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH124 (Bamboo Plus)
18:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:30
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (T-P/thông tiết kiệm)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:45
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (A_Deluxe)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (A_Deluxe)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (A_Deluxe)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (A_Deluxe)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Z_Deluxe)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Z_Deluxe)
11:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:15
HAN
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Z_Deluxe)
16:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:50
HAN
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Z_Deluxe)
13:15
DAD
1h05p
Bay thẳng
14:20
HAN
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Z_Deluxe)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Z_Deluxe)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (S-P/thông linh hoạt)
12:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:45
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (S-P/thông linh hoạt)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (Y_SBoss)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Y_SBoss)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (Y_SBoss)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (Y_SBoss)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Y_SBoss)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Y_SBoss)
11:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:15
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Y_SBoss)
16:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:50
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Y_SBoss)
13:15
DAD
1h05p
Bay thẳng
14:20
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Y_SBoss)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Y_SBoss)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Business)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (Bamboo Business)
10:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:05
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH122 (Bamboo Business)
16:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:00
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH124 (Bamboo Business)
18:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:30
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (J-Th/gia linh hoạt)
12:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:45
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (J-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (J-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
DAD
1h20p
1 điểm dừng
19:50
HAN
4.664.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:35
DAD
1h20p
1 điểm dừng
18:55
HAN
4.664.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (S-P/thông linh hoạt)
18:30
DAD
1h20p
1 điểm dừng
19:50
HAN
7.690.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (S-P/thông linh hoạt)
17:35
DAD
1h20p
1 điểm dừng
18:55
HAN
7.690.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (C-Th/gia linh hoạt)
18:30
DAD
1h20p
1 điểm dừng
19:50
HAN
15.369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (C-Th/gia linh hoạt)
17:35
DAD
1h20p
1 điểm dừng
18:55
HAN
15.369.000 ₫
+10 điểm