60 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 18/11/2020 (4/10 âm lịch)
Đà Nẵng
Hà Nội
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
VJ
VJ504 (A_Promo)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (A_Promo)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (A_Promo)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (A_Promo)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (A_Promo)
20:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:05
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (A_Promo)
22:55
DAD
22h40p
Bay thẳng
00:15
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (A_Promo)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (A_Promo)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (A_Promo)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (A_Promo)
12:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:05
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Z_Eco)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (Z_Eco)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Z_Eco)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Z_Eco)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Z_Eco)
20:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:05
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Z_Eco)
22:55
DAD
22h40p
Bay thẳng
00:15
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Z_Eco)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (Z_Eco)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (Z_Eco)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Z_Eco)
12:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:05
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (L-P/thông tiết kiệm)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 158 (L-P/thông tiết kiệm)
09:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:35
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (L-P/thông tiết kiệm)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 168 (L-P/thông tiết kiệm)
10:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:50
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 172 (L-P/thông tiết kiệm)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 176 (L-P/thông tiết kiệm)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 184 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:20
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 188 (L-P/thông tiết kiệm)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 190 (L-P/thông tiết kiệm)
20:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:50
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (L-P/thông tiết kiệm)
20:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:20
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 158 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:35
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 168 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:50
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 172 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 176 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 184 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:20
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 188 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 190 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:50
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:20
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Y_SBoss)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (Y_SBoss)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Y_SBoss)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Y_SBoss)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Y_SBoss)
20:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:05
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Y_SBoss)
22:55
DAD
22h40p
Bay thẳng
00:15
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Y_SBoss)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (Y_SBoss)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (Y_SBoss)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Y_SBoss)
12:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:05
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 158 (C-Th/gia linh hoạt)
09:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:35
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 162 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 168 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:50
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 172 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 176 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 184 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 188 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 190 (C-Th/gia linh hoạt)
20:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:50
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (C-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm