64 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 18/11/2020 (4/10 âm lịch)
Đà Nẵng
Hà Nội
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
VJ
VJ504 (E_Eco)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (E_Eco)
11:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:55
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (E_Eco)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (E_Eco)
13:15
DAD
1h05p
Bay thẳng
14:20
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (E_Eco)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (E_Eco)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (E_Eco)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (E_Eco)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (E_Eco)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (E_Eco)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Eco)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
69.000 ₫
+10 điểm
QH
QH124 (Bamboo Eco)
18:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:30
HAN
69.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Plus)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH124 (Bamboo Plus)
18:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:30
HAN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:30
HAN
418.000 ₫
+10 điểm
VN
VN170 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:35
HAN
498.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (A_Deluxe)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (A_Deluxe)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (A_Deluxe)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (A_Deluxe)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (L-P/thông tiết kiệm)
16:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:40
HAN
738.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (L-P/thông tiết kiệm)
10:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:30
HAN
738.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (L-P/thông tiết kiệm)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HAN
738.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Z_Deluxe)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Z_Deluxe)
11:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:55
HAN
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Z_Deluxe)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HAN
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Z_Deluxe)
13:15
DAD
1h05p
Bay thẳng
14:20
HAN
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Z_Deluxe)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Z_Deluxe)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (K-P/thông tiết kiệm)
20:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:30
HAN
898.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (K-P/thông tiết kiệm)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
898.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (K-P/thông tiết kiệm)
16:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:40
HAN
898.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (K-P/thông tiết kiệm)
10:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:30
HAN
898.000 ₫
+10 điểm
VN
VN170 (K-P/thông tiết kiệm)
12:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:35
HAN
898.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (K-P/thông tiết kiệm)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HAN
898.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:55
HAN
1.474.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (L-P/thông tiết kiệm)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (L-P/thông tiết kiệm)
09:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:35
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (L-P/thông tiết kiệm)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:35
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (Bamboo Business)
12:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:20
HAN
1.955.000 ₫
+10 điểm
QH
QH124 (Bamboo Business)
18:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:30
HAN
1.955.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (A_Deluxe)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (A_Deluxe)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (A_Deluxe)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ530 (A_Deluxe)
07:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:10
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Y_SBoss)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Y_SBoss)
11:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:55
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Y_SBoss)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Y_SBoss)
13:15
DAD
1h05p
Bay thẳng
14:20
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Y_SBoss)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Y_SBoss)
21:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (C-Th/gia linh hoạt)
15:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:55
HAN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:40
HAN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (C-Th/gia linh hoạt)
10:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:30
HAN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (C-Th/gia linh hoạt)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HAN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (J-Th/gia linh hoạt)
20:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:30
HAN
2.989.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (J-Th/gia linh hoạt)
18:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:50
HAN
2.989.000 ₫
+10 điểm
VN
VN170 (J-Th/gia linh hoạt)
12:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:35
HAN
2.989.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN158 (C-Th/gia linh hoạt)
09:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:35
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN162 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm