46 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 01/01/2022 (29/11 âm lịch)
Đà Nẵng
Hà Nội
thứ tư, 29/12
thứ năm, 30/12
thứ sáu, 31/12
thứ bảy, 01/01
chủ nhật, 02/01
thứ hai, 03/01
thứ ba, 04/01
VN
VN156 (L-P/thông tiết kiệm)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (L-P/thông tiết kiệm)
11:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:45
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (L-P/thông tiết kiệm)
10:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:50
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (L-P/thông tiết kiệm)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (L-P/thông tiết kiệm)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN178 (L-P/thông tiết kiệm)
17:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:05
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN182 (L-P/thông tiết kiệm)
19:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:20
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (L-P/thông tiết kiệm)
20:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:40
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN186 (L-P/thông tiết kiệm)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (K-P/thông tiết kiệm)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (K-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (K-P/thông tiết kiệm)
11:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:45
HAN
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (K-P/thông tiết kiệm)
10:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:50
HAN
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (K-P/thông tiết kiệm)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (K-P/thông tiết kiệm)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN178 (K-P/thông tiết kiệm)
17:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:05
HAN
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN182 (K-P/thông tiết kiệm)
19:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:20
HAN
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (K-P/thông tiết kiệm)
20:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:40
HAN
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN186 (K-P/thông tiết kiệm)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HAN
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:45
HAN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:50
HAN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN178 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:05
HAN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN182 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:20
HAN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:40
HAN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN186 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HAN
1.739.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (ECONOMYFLEX)
10:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:55
HAN
1.830.000 ₫
+10 điểm
QH
QH122 (ECONOMYFLEX)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
1.830.000 ₫
+10 điểm
QH
QH140 (ECONOMYFLEX)
21:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:00
HAN
1.830.000 ₫
+10 điểm
VN
VN156 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
07:20
HAN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN160 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:20
HAN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN164 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:45
HAN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:50
HAN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN178 (C-Th/gia linh hoạt)
17:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
19:05
HAN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN182 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:20
HAN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (C-Th/gia linh hoạt)
20:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:40
HAN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN186 (C-Th/gia linh hoạt)
14:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:35
HAN
2.899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH104 (BUSINESSFLEX)
10:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH122 (BUSINESSFLEX)
14:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:20
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH140 (BUSINESSFLEX)
21:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:00
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm