65 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 28/11/2020 (14/10 âm lịch)
Đà Nẵng
Hà Nội
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
VJ
VJ508 (C_Eco)
21:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:00
HAN
0 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (E_Eco)
11:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:15
HAN
39.000 ₫
+10 điểm
QH
QH124 (ECONOMYSAVER)
22:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:40
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (E_Promo)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (E_Promo)
20:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:05
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (E_Promo)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (E_Promo)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH122 (ECONOMYSAVER)
19:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:50
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (A-Siêu tiết kiệm)
20:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:35
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (A-Siêu tiết kiệm)
18:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:00
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (Z_Eco)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Z_Eco)
20:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:05
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Z_Eco)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (Z_Eco)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (E-Siêu tiết kiệm)
20:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:35
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (E-Siêu tiết kiệm)
18:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:00
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (T-P/thông tiết kiệm)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (J_Eco)
13:15
DAD
1h05p
Bay thẳng
14:20
HAN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (J_Eco)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7154 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:00
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (I_Eco)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (I_Eco)
16:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:10
HAN
549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
15:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:55
HAN
619.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Z_Deluxe)
11:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:15
HAN
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Z_Deluxe)
21:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:00
HAN
749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN170 (Q-P/thông tiết kiệm)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
819.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (J_Deluxe)
13:15
DAD
1h05p
Bay thẳng
14:20
HAN
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (J_Deluxe)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (I_Deluxe)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (I_Deluxe)
16:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:10
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN170 (K-P/thông tiết kiệm)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (K-P/thông tiết kiệm)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HAN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (K-P/thông tiết kiệm)
20:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:35
HAN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (K-P/thông tiết kiệm)
18:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:00
HAN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (K-P/thông tiết kiệm)
15:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:55
HAN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7154 (K-P/thông tiết kiệm)
15:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:00
HAN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN170 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HAN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:35
HAN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:00
HAN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:55
HAN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7154 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:00
HAN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ506 (Y_SBoss)
14:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
16:15
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ514 (Y_SBoss)
20:45
DAD
1h20p
Bay thẳng
22:05
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ520 (Y_SBoss)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ528 (Y_SBoss)
14:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
15:25
HAN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH102 (BUSINESSSMART)
11:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:50
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH124 (BUSINESSSMART)
22:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:40
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH122 (BUSINESSSMART)
19:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:50
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ504 (Y_SBoss)
09:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
10:20
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ516 (Y_SBoss)
13:15
DAD
1h05p
Bay thẳng
14:20
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ536 (Y_SBoss)
11:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:25
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ526 (Y_SBoss)
16:50
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:10
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ510 (Y_SBoss)
11:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
13:15
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ508 (Y_SBoss)
21:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:00
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN170 (I-Phổ thông)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HAN
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
20:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:35
HAN
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:00
HAN
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7154 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:00
HAN
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN170 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
12:40
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN174 (C-Th/gia linh hoạt)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (C-Th/gia linh hoạt)
20:15
DAD
1h20p
Bay thẳng
21:35
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN188 (C-Th/gia linh hoạt)
18:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
20:00
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7154 (C-Th/gia linh hoạt)
15:40
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:00
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm