23 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 03/06/2020 (12/4 âm lịch)
Đà Nẵng
Hải Phòng
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
VJ
VJ722 (E_Promo)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
1.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 1672 (A-Siêu tiết kiệm)
13:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:40
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1670 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (A-Siêu tiết kiệm)
13:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:40
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (Z_Eco)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (W_Eco)
17:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:50
HPH
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1672 (E-Siêu tiết kiệm)
13:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:40
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1670 (E-Siêu tiết kiệm)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (E-Siêu tiết kiệm)
13:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:40
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1672 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:40
HPH
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1670 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:40
HPH
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1672 (S-P/thông linh hoạt)
13:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:40
HPH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1670 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (S-P/thông linh hoạt)
13:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:40
HPH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1672 (I-Phổ thông)
13:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:40
HPH
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1670 (I-Phổ thông)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (I-Phổ thông)
13:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:40
HPH
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (Y_SBoss)
17:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:50
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (Y_SBoss)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1672 (C-Th/gia linh hoạt)
13:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:40
HPH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1670 (C-Th/gia linh hoạt)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (C-Th/gia linh hoạt)
13:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:40
HPH
2.409.000 ₫
+10 điểm