6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 26/06/2020 (6/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Hải Phòng
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
VJ
VJ722 (E_Promo)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (Z_Eco)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (A)
13:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:40
HPH
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (U_Eco)
17:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:50
HPH
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (Y_SBoss)
17:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:50
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (Y_SBoss)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm