15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 05/07/2020 (15/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Hải Phòng
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
VN
VN1670 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1670 (E-Siêu tiết kiệm)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1670 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7672 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:50
HPH
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (H_Eco)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1670 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7672 (S-P/thông linh hoạt)
08:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:50
HPH
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (S_Eco)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HPH
1.679.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1670 (I-Phổ thông)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7672 (I-Phổ thông)
08:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:50
HPH
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ724 (Y_SBoss)
17:35
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:55
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ722 (Y_SBoss)
08:20
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:40
HPH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1670 (C-Th/gia linh hoạt)
07:55
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:15
HPH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7672 (C-Th/gia linh hoạt)
08:30
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:50
HPH
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1672 (J-Th/gia linh hoạt)
13:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:25
HPH
2.829.000 ₫
+10 điểm