40 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 03/06/2020 (12/4 âm lịch)
Đà Nẵng
Seoul
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
VJ
VJ874 (A_Promo)
15:30
DAD
6h15p
Bay thẳng
21:45
ICN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ878 (A_Promo)
23:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
06:00
ICN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ880 (A_Promo)
22:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
05:00
ICN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ874 (Z_Eco)
15:30
DAD
6h15p
Bay thẳng
21:45
ICN
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ878 (Z_Eco)
23:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
06:00
ICN
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ880 (Z_Eco)
22:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
05:00
ICN
480.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
5.931.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
21:00
DAD
19h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
6.025.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
DAD
13h45p
1 điểm dừng
07:45
ICN
7.064.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
DAD
12h10p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
11h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
13h45p
1 điểm dừng
07:45
ICN
7.251.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:30
DAD
12h10p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.685.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.685.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
DAD
11h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.685.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
7.685.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
7.685.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 176 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
15:00
DAD
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
7.685.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 176 (B-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.383.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ874 (V_SBoss)
15:30
DAD
6h15p
Bay thẳng
21:45
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ878 (V_SBoss)
23:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
06:00
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ880 (V_SBoss)
22:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
05:00
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (S-P/thông tiêu chuẩn)
21:00
DAD
19h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
9.391.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
9.391.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
10.665.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
10.665.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3952 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
DAD
51h45p
2 điểm dừng
22:40
ICN
12.413.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 176 (J-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
14.670.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (J-Th/gia linh hoạt)
18:30
DAD
12h10p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.067.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.067.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
11h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.067.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
13h45p
1 điểm dừng
07:45
ICN
16.140.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (I-Phổ thông)
18:00
DAD
13h45p
1 điểm dừng
07:45
ICN
16.420.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
18.475.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
18.559.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
18.559.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (J-Th/gia linh hoạt)
21:00
DAD
19h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
18.876.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
21.586.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
21.586.000 ₫
+10 điểm