32 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 08/06/2020 (17/4 âm lịch)
Đà Nẵng
Seoul
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
VJ
VJ878 (Z_Eco)
23:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
06:00
ICN
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ880 (W_Eco)
22:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
05:00
ICN
630.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ874 (B_Eco)
15:30
DAD
6h15p
Bay thẳng
21:45
ICN
1.930.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (L-P/thông tiết kiệm)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
4.279.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 176 (K-P/thông tiết kiệm)
15:00
DAD
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
4.441.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 184 (K-P/thông tiết kiệm)
17:00
DAD
12h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
4.441.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (K-P/thông tiết kiệm)
19:00
DAD
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
4.662.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (K-P/thông tiết kiệm)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
4.662.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (K-P/thông tiết kiệm)
18:00
DAD
22h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
4.662.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
5.953.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
5.953.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
22h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
5.953.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
9h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
5.953.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
5.953.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 176 (B-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
5.953.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 184 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
12h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
5.953.500 ₫
+10 điểm
VJ
VJ874 (B_Eco)
15:30
DAD
6h15p
Bay thẳng
21:45
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ878 (Z_Eco)
23:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
06:00
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ880 (W_Eco)
22:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
05:00
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
12h50p
1 điểm dừng
06:50
ICN
10.909.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 188 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
11h25p
1 điểm dừng
05:25
ICN
10.909.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 190 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
10h25p
1 điểm dừng
05:25
ICN
10.909.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
22h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
9h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 176 (J-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 184 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
12h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
12h50p
1 điểm dừng
06:50
ICN
21.178.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 188 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
11h25p
1 điểm dừng
05:25
ICN
21.178.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 190 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
10h25p
1 điểm dừng
05:25
ICN
21.178.500 ₫
+10 điểm