36 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 11/06/2020 (20/4 âm lịch)
Đà Nẵng
Seoul
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
VJ
VJ878 (Z_Eco)
23:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
06:00
ICN
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ880 (Z_Eco)
22:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
05:00
ICN
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ874 (W_Eco)
15:30
DAD
6h15p
Bay thẳng
21:45
ICN
630.000 ₫
+10 điểm
QH
QH482 (Bamboo Plus)
16:10
DAD
7h25p
Bay thẳng
23:35
ICN
866.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.206.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.206.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
11h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.206.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
26h40p
1 điểm dừng
22:40
ICN
7.206.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.671.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.671.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
DAD
11h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.671.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
20:00
DAD
26h40p
1 điểm dừng
22:40
ICN
7.671.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
7.788.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (Q-P/thông tiết kiệm)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
7.788.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 190 (L-P/thông tiết kiệm)
19:00
DAD
21h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
7.881.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (L-P/thông tiết kiệm)
20:00
DAD
20h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
7.881.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 190 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
21h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
20h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ874 (V_SBoss)
15:30
DAD
6h15p
Bay thẳng
21:45
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ878 (V_SBoss)
23:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
06:00
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ880 (V_SBoss)
22:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
05:00
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
QH
QH482 (Bamboo Business)
16:10
DAD
7h25p
Bay thẳng
23:35
ICN
8.885.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 172 (L-P/thông tiết kiệm)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
8.973.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
10.647.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 172 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
12.088.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3952 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
DAD
45h30p
2 điểm dừng
16:25
ICN
12.413.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 190 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
21h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
14.645.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
20h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
14.645.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
14.645.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.040.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.040.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
11h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.040.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
26h40p
1 điểm dừng
22:40
ICN
16.040.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
21.874.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 172 (J-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
24.361.000 ₫
+10 điểm