31 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 14/06/2020 (23/4 âm lịch)
Đà Nẵng
Seoul
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
thứ ba, 16/06
thứ tư, 17/06
VJ
VJ878 (W_Eco)
23:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
06:00
ICN
630.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ880 (U_Eco)
22:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
05:00
ICN
860.000 ₫
+10 điểm
QH
QH482 (Bamboo Plus)
16:10
DAD
7h25p
Bay thẳng
23:35
ICN
866.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ874 (B_Eco)
15:30
DAD
6h15p
Bay thẳng
21:45
ICN
1.930.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
14h40p
1 điểm dừng
22:40
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
12h40p
1 điểm dừng
22:40
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
DAD
11h10p
1 điểm dừng
22:40
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 123 (B-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
10h40p
1 điểm dừng
22:40
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
14h40p
1 điểm dừng
22:40
ICN
7.505.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:00
DAD
12h40p
1 điểm dừng
22:40
ICN
7.808.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (Q-P/thông tiết kiệm)
11:30
DAD
11h10p
1 điểm dừng
22:40
ICN
7.808.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (K-P/thông tiết kiệm)
20:00
DAD
20h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.041.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
20h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ874 (V_SBoss)
15:30
DAD
6h15p
Bay thẳng
21:45
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ878 (V_SBoss)
23:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
06:00
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ880 (V_SBoss)
22:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
05:00
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
QH
QH482 (Bamboo Business)
16:10
DAD
7h25p
Bay thẳng
23:35
ICN
8.885.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3952 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
DAD
34h55p
2 điểm dừng
05:50
ICN
12.492.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
20h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
14.683.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
14h40p
1 điểm dừng
22:40
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
12h40p
1 điểm dừng
22:40
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
DAD
11h10p
1 điểm dừng
22:40
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 123 (J-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
10h40p
1 điểm dừng
22:40
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm