36 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 17/06/2020 (26/4 âm lịch)
Đà Nẵng
Seoul
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
thứ ba, 16/06
thứ tư, 17/06
thứ năm, 18/06
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
VN
VN 154 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
5.931.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 198 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
22:40
DAD
17h55p
1 điểm dừng
16:35
ICN
5.931.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
21:00
DAD
19h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
6.025.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
DAD
21h55p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
23h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ874 (T_Eco)
15:30
DAD
6h15p
Bay thẳng
21:45
ICN
7.570.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ878 (T_Eco)
23:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
06:00
ICN
7.570.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ880 (T_Eco)
22:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
05:00
ICN
7.570.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:30
DAD
21h55p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
DAD
23h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
DAD
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
7.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
7.691.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ874 (V_SBoss)
15:30
DAD
6h15p
Bay thẳng
21:45
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ878 (V_SBoss)
23:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
06:00
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ880 (V_SBoss)
22:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
05:00
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (S-P/thông tiêu chuẩn)
21:00
DAD
19h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
9.391.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
9.391.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 198 (S-P/thông tiêu chuẩn)
22:40
DAD
17h55p
1 điểm dừng
16:35
ICN
9.391.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
10.674.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
10.674.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3952 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
DAD
51h45p
2 điểm dừng
22:40
ICN
13.541.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (J-Th/gia linh hoạt)
18:30
DAD
21h55p
1 điểm dừng
16:25
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
23h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
18.475.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 198 (C-Th/gia linh hoạt)
22:40
DAD
17h55p
1 điểm dừng
16:35
ICN
18.475.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
18.598.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
18.598.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (J-Th/gia linh hoạt)
21:00
DAD
19h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
18.876.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
21.628.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
21.628.000 ₫
+10 điểm