36 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 25/06/2020 (5/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Seoul
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
QH
QH482 (Bamboo Plus)
16:10
DAD
7h25p
Bay thẳng
23:35
ICN
865.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ874 (I_Eco)
15:30
DAD
6h15p
Bay thẳng
21:45
ICN
1.540.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ878 (I_Eco)
23:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
06:00
ICN
1.540.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ880 (I_Eco)
22:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
05:00
ICN
1.540.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.227.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.227.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
23h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.227.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
23h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.227.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
7.506.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
DAD
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.693.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.693.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 190 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
DAD
10h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
7.693.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
DAD
23h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.693.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
DAD
23h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.693.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
20:00
DAD
9h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
7.693.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 188 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
DAD
11h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
7.693.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 184 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
DAD
12h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
7.693.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 190 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
10h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.392.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
9h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.392.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.392.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 188 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
11h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.392.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 184 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
12h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.392.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ874 (V_SBoss)
15:30
DAD
6h15p
Bay thẳng
21:45
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ878 (V_SBoss)
23:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
06:00
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ880 (V_SBoss)
22:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
05:00
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
QH
QH482 (Bamboo Business)
16:10
DAD
7h25p
Bay thẳng
23:35
ICN
8.878.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3952 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
DAD
45h30p
2 điểm dừng
16:25
ICN
12.413.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 190 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
10h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
14.686.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
9h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
14.686.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
14.686.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 188 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
11h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
14.686.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 184 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
12h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
14.686.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
16.084.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
16.084.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
23h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
16.084.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
23h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
16.084.000 ₫
+10 điểm