38 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 03/08/2020 (14/6 âm lịch)
Đà Nẵng
Seoul
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
VJ
VJ880 (I_Eco)
22:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
05:00
ICN
1.540.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ878 (N_Eco)
23:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
06:00
ICN
4.200.000 ₫
+10 điểm
QH
QH482 (Bamboo Plus)
16:10
DAD
7h25p
Bay thẳng
23:35
ICN
6.664.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
22h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ874 (T_Eco)
15:30
DAD
6h15p
Bay thẳng
21:45
ICN
7.570.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (L-P/thông tiết kiệm)
20:00
DAD
20h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
7.901.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (L-P/thông tiết kiệm)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
7.901.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 176 (L-P/thông tiết kiệm)
15:00
DAD
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
7.901.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 184 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
DAD
12h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
7.901.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (K-P/thông tiết kiệm)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
8.041.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (K-P/thông tiết kiệm)
18:00
DAD
22h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
8.041.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (K-P/thông tiết kiệm)
19:00
DAD
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
8.041.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (K-P/thông tiết kiệm)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
8.041.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (K-P/thông tiết kiệm)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
8.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
20h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 176 (B-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 184 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
12h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ874 (V_SBoss)
15:30
DAD
6h15p
Bay thẳng
21:45
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ878 (V_SBoss)
23:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
06:00
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ880 (V_SBoss)
22:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
05:00
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
QH
QH482 (Bamboo Business)
16:10
DAD
7h25p
Bay thẳng
23:35
ICN
8.885.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 172 (K-P/thông tiết kiệm)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
9.159.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
10.674.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 172 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
12.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
20h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
14.683.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
14.683.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 176 (J-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
14.683.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 184 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
12h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
14.683.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
22h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (J-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
22.140.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 172 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
23.935.000 ₫
+10 điểm