41 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 28/08/2020 (10/7 âm lịch)
Đà Nẵng
Seoul
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
VJ
VJ874 (J_Eco)
15:30
DAD
6h15p
Bay thẳng
21:45
ICN
1.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ878 (J_Eco)
23:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
06:00
ICN
1.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ880 (J_Eco)
22:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
05:00
ICN
1.150.000 ₫
+10 điểm
QH
QH482 (Bamboo Plus)
16:10
DAD
7h25p
Bay thẳng
23:35
ICN
6.664.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
23h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.505.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
DAD
23h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.505.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
DAD
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.505.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.505.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
7.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (L-P/thông tiết kiệm)
20:00
DAD
9h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
7.901.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (L-P/thông tiết kiệm)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
7.901.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 176 (L-P/thông tiết kiệm)
15:00
DAD
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
7.901.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
9h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 176 (B-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ874 (V_SBoss)
15:30
DAD
6h15p
Bay thẳng
21:45
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ878 (V_SBoss)
23:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
06:00
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ880 (V_SBoss)
22:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
05:00
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
QH
QH482 (Bamboo Business)
16:10
DAD
7h25p
Bay thẳng
23:35
ICN
8.885.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 172 (L-P/thông tiết kiệm)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
8.996.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
10.674.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 172 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
12.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3952 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
DAD
51h45p
2 điểm dừng
22:40
ICN
12.492.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (D-Th/gia tiết kiệm)
17:00
DAD
23h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
13.797.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (D-Th/gia tiết kiệm)
19:00
DAD
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
13.797.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (D-Th/gia tiết kiệm)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
13.797.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 194 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
9h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
14.683.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 154 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
14.683.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 176 (J-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
14.683.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
23h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 139 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (D-Th/gia tiết kiệm)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
17.293.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
18.598.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
21.628.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 172 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
23.935.000 ₫
+10 điểm