38 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 08/07/2020 (18/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Seoul
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
VJ
VJ880 (W_Eco)
22:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
05:00
ICN
630.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ874 (U_Eco)
15:30
DAD
6h15p
Bay thẳng
21:45
ICN
860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ878 (U_Eco)
23:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
06:00
ICN
860.000 ₫
+10 điểm
QH
QH482 (Bamboo Plus)
16:10
DAD
7h25p
Bay thẳng
23:35
ICN
6.664.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
DAD
12h10p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.206.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.206.000 ₫
+10 điểm
VN
VN139 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
11h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.206.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.206.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.671.000 ₫
+10 điểm
VN
VN139 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
DAD
11h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.671.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.671.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (Q-P/thông tiết kiệm)
18:30
DAD
12h10p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.788.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (L-P/thông tiết kiệm)
20:00
DAD
20h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
7.881.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (L-P/thông tiết kiệm)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
7.881.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
DAD
12h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
7.881.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
7.974.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
7.974.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (K-P/thông tiết kiệm)
15:00
DAD
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.020.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
20h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (B-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
12h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ874 (V_SBoss)
15:30
DAD
6h15p
Bay thẳng
21:45
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ878 (V_SBoss)
23:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
06:00
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ880 (V_SBoss)
22:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
05:00
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
QH
QH482 (Bamboo Business)
16:10
DAD
7h25p
Bay thẳng
23:35
ICN
8.885.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
10.647.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
10.647.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
20h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
14.645.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
14.645.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (J-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
14.645.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
12h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
14.645.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (J-Th/gia linh hoạt)
18:30
DAD
12h10p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.040.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.040.000 ₫
+10 điểm
VN
VN139 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
11h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.040.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
16.040.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
21.572.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
21.572.000 ₫
+10 điểm