32 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 05/07/2020 (15/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Seoul
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
VJ
VJ878 (W_Eco)
23:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
06:00
ICN
630.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ880 (W_Eco)
22:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
05:00
ICN
630.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ874 (J_Eco)
15:30
DAD
6h15p
Bay thẳng
21:45
ICN
1.150.000 ₫
+10 điểm
QH
QH482 (Bamboo Plus)
16:10
DAD
7h25p
Bay thẳng
23:35
ICN
6.664.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
23h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN139 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.225.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (L-P/thông tiết kiệm)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
7.901.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (L-P/thông tiết kiệm)
15:00
DAD
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
7.901.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
DAD
13h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
7.901.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (K-P/thông tiết kiệm)
20:00
DAD
9h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.041.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
9h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (B-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (B-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
13h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ874 (V_SBoss)
15:30
DAD
6h15p
Bay thẳng
21:45
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ878 (V_SBoss)
23:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
06:00
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ880 (V_SBoss)
22:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
05:00
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
QH
QH482 (Bamboo Business)
16:10
DAD
7h25p
Bay thẳng
23:35
ICN
8.885.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
10.721.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
10.721.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
9h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
14.683.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
14.683.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (J-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
14.683.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
13h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
14.683.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
23h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN139 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
21h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
16.081.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (J-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
22.140.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (J-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
22.140.000 ₫
+10 điểm