37 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 13/07/2020 (23/5 âm lịch)
Đà Nẵng
Seoul
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
VJ
VJ878 (Z_Eco)
23:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
06:00
ICN
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ880 (Z_Eco)
22:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
05:00
ICN
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ874 (W_Eco)
15:30
DAD
6h15p
Bay thẳng
21:45
ICN
630.000 ₫
+10 điểm
QH
QH482 (Bamboo Plus)
16:10
DAD
7h25p
Bay thẳng
23:35
ICN
6.664.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.206.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
12h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.206.000 ₫
+10 điểm
VN
VN139 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
11h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.206.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
7.206.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (L-P/thông tiết kiệm)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
7.881.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (L-P/thông tiết kiệm)
15:00
DAD
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
7.881.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
DAD
12h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
7.881.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (K-P/thông tiết kiệm)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
8.020.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (K-P/thông tiết kiệm)
18:00
DAD
12h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
8.020.000 ₫
+10 điểm
VN
VN139 (K-P/thông tiết kiệm)
19:00
DAD
11h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
8.020.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (K-P/thông tiết kiệm)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
8.020.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (K-P/thông tiết kiệm)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
8.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
9h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (B-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
12h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ874 (V_SBoss)
15:30
DAD
6h15p
Bay thẳng
21:45
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ878 (V_SBoss)
23:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
06:00
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ880 (V_SBoss)
22:45
DAD
17h45p
Bay thẳng
05:00
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
QH
QH482 (Bamboo Business)
16:10
DAD
7h25p
Bay thẳng
23:35
ICN
8.885.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (L-P/thông tiết kiệm)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
8.973.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
10.647.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
12.088.000 ₫
+10 điểm
VN
VN194 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
9h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
14.645.000 ₫
+10 điểm
VN
VN154 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
14.645.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (J-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
14.645.000 ₫
+10 điểm
VN
VN184 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
12h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
14.645.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
13h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.040.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
12h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.040.000 ₫
+10 điểm
VN
VN139 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
11h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
16.040.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
20h25p
1 điểm dừng
16:25
ICN
16.040.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (J-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
22.362.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
14h30p
2 điểm dừng
04:30
ICN
23.873.000 ₫
+10 điểm